UZYSKANIE PROTOKOŁU ODBIORU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO/PUBLICZNEGO Z DROGI GMNINNEJ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rozwoju Gminy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RI.IV – UZYSKANIE PROTOKOŁU ODBIORU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO/PUBLICZNEGO Z DROGI GMNINNEJ

 • Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o odbiór zjazdu z indywidualnego/publicznego z drogi gminnej (druk ri.4)
  Do wniosku należy dołączyć:
  2. Kserokopia uzgodnienia wydanego przez zarządcę drogi gminnej na lokalizacje zjazdu
  3. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i miejsca wykonania zjazdu lub plan zagospodarowania działki

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każda osoba fizyczna lub prawna

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Rozwoju Gminy
  Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg
  ul. Jagiellońska 8 pok. nr 16, tel. 65 6156952

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów

 • Opłaty:

  1. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
  2. Opłatę należy wpłacić na rachunek Gminy Przemęt: BS Wschowa oddział w Przemęcie nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038

 • Tryb odwoławczy:

  14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie, które zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. Słowiańska 54 kod pocztowy: 64-100, składając za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt

 • Podstawa prawna:
  • 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 645 t. j.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. 1264 t. j.).
 • Sposób doreczenia:

  • Osobiście
  • Przez Pełnomocnika
  • Pocztą tradycyjną
  • EPUAP
  • E-mail

 • Dodatkowe informacje:
 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe [email protected], 65 549 60 71, 65 625 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] oraz nr telefonów 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania i podstawa prawna:
  • Przyjęcie i realizacja wniosku oraz odbiór zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej 6 ust. 1 lit. c) RODO tj: przetwarzanie jest niezbędne wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.:
  • 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  1. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt – 5 lat
  2. Odbiorcy danych:
  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  1. Przysługujące Pani/Panu prawa:
  • Prawo żądania dostępu do danych
  • Prawo żądania sprostowania danych
  • Prawo żądania usunięcia danych
  • Prawo żądania ograniczania przetwarzania
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  1. Obowiązek podania danych: Podane przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia wniosku oraz wydania decyzji administracyjnej. Podawanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  2. Informacja o możliwości wycofania zgody: W przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Druk/wniosek:

  ri.4 Wniosek o wydanie protokołu odbioru zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej

 • Data i numer aktualizacji:

  Data i numer aktualizacji: 01.02.2024 r.

  K-3

Załączniki

ri.4 Wniosek o wydanie protokołu odbioru zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej

Metryczka

wytworzono: 03.07.2023 przez: WÓJT GMINY PRZEMĘT
opublikowano: 09.12.2022, 11:37 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 05.02.2024, 12:16 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 84

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 12:16 przez: Joanna Skrzypczak UZYSKANIE PROTOKOŁU ODBIORU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO/PUBLICZNEGO Z DROGI GMNINNEJ
uaktualniono: 05.02.2024, 12:15 przez: Joanna Skrzypczak UZYSKANIE PROTOKOŁU ODBIORU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO/PUBLICZNEGO Z DROGI GMNINNEJ
uaktualniono: 10.07.2023, 09:52 przez: Joanna Skrzypczak UZYSKANIE PROTOKOŁU ODBIORU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO/PUBLICZNEGO Z DROGI GMNINNEJ
utworzono: 09.12.2022, 11:37 przez: Joanna Skrzypczak UZYSKANIE PROTOKOŁU ODBIORU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO/PUBLICZNEGO Z DROGI GMNINNEJ