RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RS.VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 • Dodatkowe informacje:

  Po złożeniu wniosku wydane zostanie postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

  Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

  Z czynności ustalenia przebiegu granic geodeta sporządza protokół graniczny lub akt ugody.

  Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

  Po przyjęciu do zasobu geodezyjnego dokumentacji technicznej sporządzonej przez geodetę, Wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel nieruchomości.

 • Opłaty:
  • 10 zł – opłata skarbowa za czynność urzędową jaką jest wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a (zał: cz. I poz. 53) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 (zał: cz. IV) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przemęt – BS Wschowa O/Przemęt 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038

 • Tryb odwoławczy:
  • Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.
  • Od decyzji o rozgraniczeniu przysługuje prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne – Rozdział 6
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   1. Przyjęcie i realizacja wniosku o rozgraniczenie nieruchomości, wszczęcie postępowania oraz wydanie decyzji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
    • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
    • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
   2. Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: Dane w przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 50 lat
  5. Odbiorcy danych:

  Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  1. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   1. Prawo żądania dostępu do danych
   2. Prawo żądania sprostowania danych
   3. Prawo żądania usunięcia danych
   4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  2. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku oraz wydania decyzji. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział RS pok. nr 3, tel. 65 615 69 87

 • Termin załatwienia sprawy:

  Wydanie decyzji do 30 dni od momentu złożenia wniosku

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika  w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • ePUAP – KATALOG SPRAW w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego 
 • Druk/wniosek:

  rs.8 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 • Data i numer aktualizacji:

  5 lutego 2024 r., K-4

Załączniki

8 WNIOSEK O ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Metryczka

wytworzono: 27.01.2021 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 14.12.2022, 10:19 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 21.02.2024, 08:38 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 169

Rejestr zmian

uaktualniono: 21.02.2024, 08:38 przez: Izabela Litkowska RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 20.02.2024, 13:34 przez: Izabela Litkowska RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 20.02.2024, 12:32 przez: Izabela Litkowska RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 20.02.2024, 11:28 przez: Izabela Litkowska RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 05.07.2023, 15:04 przez: Honorata Jęsiek RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 14.12.2022, 10:25 przez: Tomasz Konieczny RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 14.12.2022, 10:20 przez: Tomasz Konieczny RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
utworzono: 09.02.2021, 09:18 przez: Tomasz Konieczny RS. VIII ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI