RS.III ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RS.III ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)

 • Dodatkowe informacje:
  1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
  2. W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.
  3. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  4. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.
 • Kto może załatwić sprawę:

  Osoba fizyczna lub pełnomocnik zgłaszający rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m³/d w ramach zwykłego korzystania ze środowiska.

 • Opłaty:

  120,00 zł – opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt. 1, załącznik część I, pkt 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku załączonego oświadczenia o przeznaczeniu użytkowania instalacji (przydomowej oczyszczalni ścieków) na cele mieszkaniowe – art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 (zał: cz. IV) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przemęt
  – BS Wschowa O/Przemęt 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, 64-100 Leszno  za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 • Podstawa prawna:

  1. art. 152 i 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71,
  65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
  a) Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
  • art. 152 i 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

  • art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt. 1, załącznik część I kol. 2 pkt 13 oraz załącznik część II kol. 2 pkt 21, pkt 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  b) Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  5. Odbiorcy danych:
  Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
  a) Prawo żądania dostępu do danych
  b) Prawo żądania sprostowania danych
  c) Prawo żądania usunięcia danych
  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wydania zezwolenia. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

 • Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek – zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia, który powinien zawierać:
      • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
      • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
      • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
      • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
      • wielkość i rodzaj emisji,
      • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
      • informację czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
      • wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o  którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
  2. Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania instalacji (ksero).

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział RS pok. nr 7, tel. 65 615 69 88

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika  w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • ePUAP – KATALOG SPRAW w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego 
 • Druk/wniosek:

  • rs.3 Wniosek – zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 • Data i numer aktualizacji:

  5 lutego 2024 r., K-4

Załączniki

3 DRUK ZGŁASZANIA INSTALACJI

Metryczka

wytworzono: 12.12.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 14.12.2022, 14:22 przez: Kinga Luboń
zmodyfikowano: 21.02.2024, 08:32 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 418

Rejestr zmian