RS.IV ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW KTÓRE ROSNĄ NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RS.IV ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW KTÓRE ROSNĄ NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Dodatkowe informacje:

  1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

  3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

  4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

  5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

  Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

  6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

  a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,

  b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

  7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

  a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,

  b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,

  c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

  Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

  Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

  8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

  9. W przypadku składania wniosku przez współwłaścicieli, na wniosku powinny widnieć podpisy wszystkich współwłaścicieli.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel nieruchomości.

 • Opłaty:
  • Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne,
  •  17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 (zał: cz. IV) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  •  17,00 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia – jeżeli wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b (zał: cz. II poz. 21)Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt- BS Wschowa O/Przemęt 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
 • Tryb odwoławczy:
  • Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie,
  • Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, 64-100 Leszno za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
 • Podstawa prawna:

  1)   art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

  2) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

 • Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1.  Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2.  Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3.  Cele przetwarzania | podstawa prawna

  a)  Przyjęcie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.

  ·     art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

  ·     art. 122a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

  ·     załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  b)  Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4.  Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.

  5.  Odbiorcy danych:

  Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:                                                                                                                                                  

  a)  Prawo żądania dostępu do danych

  b)  Prawo żądania sprostowania danych

  c)  Prawo żądania usunięcia danych

  d)  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  e)  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  7.  Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8.  Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wymagane dokumenty:
  1. Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa/drzew.
  2. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub drzew na nieruchomości
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział RS pok. nr 3, tel. 65 615 69 87

 • Termin załatwienia sprawy:
  1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

  UWAGA:

  ·  Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia.

  ·  W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszająca, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

  ·  W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

  ·  W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.

  2. W terminie 14 dni od dnia dokonania skutecznych oględzin, organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.

  UWAGA:

  ·  Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

  ·  Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika  w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • ePUAP – KATALOG SPRAW w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego
 • Druk/wniosek:

  rs.4 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Data i numer aktualizacji:

  5 lutego 2024 r., K-4

Załączniki

4 DRUK ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Metryczka

wytworzono: 27.01.2021 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 14.12.2022, 14:19 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 21.02.2024, 08:33 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 779

Rejestr zmian