RS. VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RS.VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

 • Dodatkowe informacje:

  1. Zezwolenie Wójta na usunięcie drzew(a) lub krzewu(ów) nie jest wymagane m.in. w przypadku:

  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
  • krzewów na terenach, które nie pełnią funkcji publicznej, pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin (np. ogrody przydomowe),
  • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
  • drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  – 80 cm – w przypadku topoli, wierzby , klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

  – 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym przypadku konieczne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub drzew,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez osoby lub inne podmioty, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, potwierdzających, że drzewa stanowią złom lub wywrot.

  2. W przypadku składania wniosku przez współwłaścicieli, na wniosku powinny widnieć podpisy wszystkich współwłaścicieli.

  3. Przed wydaniem decyzji dokonywane są oględziny wnioskowanego o usuniecie drzewa lub krzewu
  w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych oraz w celu oceny zasadności usunięcia drzewa lub krzewu.

  4. Udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać uzależnione od przesadzenia drzewa lub krzewu w miejsce  wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

  5. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może wiązać się z naliczeniem posiadaczowi nieruchomości opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

 • Kto może załatwić sprawę:

  posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

 • Opłaty:
  • Brak opłat za wydanie decyzji,
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 (zał.: cz. IV) ustawy z dnia 16 listopada   2006 r. o opłacie skarbowej
  • Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przemęt – BS Wschowa O/Przemęt 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
 • Tryb odwoławczy:
  • w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji,
  • odwołanie należy zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie, plac Tadeusza Kościuszki 4, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.
 • Podstawa prawna:
  • 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   1. Przyjęcie i realizacja wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
   2. 83 oraz 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
   3. 10, 61 oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
   4. Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.
  5. Odbiorcy danych:

  Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  1. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   1. Prawo żądania dostępu do danych
   2. Prawo żądania sprostowania danych
   3. Prawo żądania usunięcia danych
   4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  2. Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wydania zezwolenia. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  3. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu.
  2. Zgodę właściciela/i nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa lub krzewy – w przypadku wnioskodawcy niebędącego właścicielem nieruchomości  zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 83b ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody)
  3. Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 83 ust. 4, zawierające obowiązkową klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 83b ust. 2 ustawy o ochronie przyrody) – dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych i zarządów wspólnot mieszkaniowych
  4. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu(w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany np. w przypadku budowy domu jednorodzinnego) – określające usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, (art. 83b ust. 1, pkt 8 ustawy o ochronie przyrody)
  5. Projekt planu nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej (art. 83b ust. 1, pkt 9a ustawy o ochronie przyrody) – tylko w przypadku, gdy wnioskodawca planuje dokonać nasadzeń zastępczych
  6. Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83b ust. 1, pkt 9b ustawy o ochronie przyrody) – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie na przesadzenie drzew lub krzewów
  7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane (art. 83 b, ust. 1, pkt 11 ustawy o ochronie przyrody)
  8. Umowę zawartą przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, dotyczącą odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy – dotyczy wniosku złożonego przez właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie (art. 83b, pkt 10 ustawy)

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział RS pok. nr 3, tel. 65 615 69 87

 • Termin załatwienia sprawy:

  Wydanie decyzji do 30 dni od momentu złożenia wniosku, a w przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego lub uzgodnienia projektu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – do dwóch miesięcy.

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika  w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt,
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • ePUAP – KATALOG SPRAW w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
 • Druk/wniosek:

  rs.6 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

 • Data i numer aktualizacji:

  5 lutego 2024 r., K-4

Załączniki

6 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

Metryczka

wytworzono: 27.01.2021 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 14.12.2022, 13:40 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 21.02.2024, 08:36 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 441

Rejestr zmian

uaktualniono: 21.02.2024, 08:36 przez: Izabela Litkowska RS. VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
uaktualniono: 20.02.2024, 13:32 przez: Izabela Litkowska RS. VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
uaktualniono: 20.02.2024, 12:26 przez: Izabela Litkowska RS. VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
uaktualniono: 05.07.2023, 14:49 przez: Honorata Jęsiek RS. VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
utworzono: 14.12.2022, 13:39 przez: Tomasz Konieczny RS. VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU