RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 • Dodatkowe informacje:
  • Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami do I ETAPU następuje wydanie postanowienia opiniującego proponowany podział nieruchomości.
  • Po wydaniu postanowienia, pozytywnie opiniującego proponowany podział nieruchomości oraz po dostarczeniu dokumentów będących załącznikami do II ETAPU, wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości będąca podstawą do ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.
  • W przypadku składania wniosku przez małżonków lub współwłaścicieli, na wniosku powinny widnieć podpisy obojga małżonków lub wszystkich współwłaścicieli.
  • Jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 95 ustawy (niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy) w postępowaniu pomija się etap I (nie wydaje się postanowienia) składając wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel lub użytkownik wieczysty, osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.

 • Opłaty:

  Brak opłat za postanowienie i decyzję oraz za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 • Tryb odwoławczy:
  • 7 dni od daty doręczenia postanowienia można złożyć zażalenie na postanowienie,
  • 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji.

  zażalenie lub odwołanie należy zaadresować: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. plac Tadeusza Kościuszki 4, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt

 • Podstawa prawna:

  1) art. 92-100, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

  2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna

  a) przyjęcie i realizacja wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości oraz wydanie decyzji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

  b) Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4. Okres przechowywania: Dane w przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 50 lat.

  5. Odbiorcy danych:

  a) Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  b) Starosta Wolsztyński

  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:                                                                                                                                                        

  a) Prawo żądania dostępu do danych

  b) Prawo żądania sprostowania danych

  c) Prawo żądania usunięcia danych

  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia wniosku oraz wydania decyzji administracyjnej. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wymagane dokumenty:

  ETAP I

  1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.
  2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem lub należy podać nr KW elektronicznej).
  3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
  4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli podział ma nastąpić zgodnie z tą decyzją.
  5. Wstępny projekt podziału nieruchomości w ilości: tyle egzemplarzy co stron postępowania (np. współwłaścicieli) + 2 egz., z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  6. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli jest wpisana do Rejestru zabytków.
  7. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające odcinek granicy wewnątrz budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku. Granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.

  ETAP II (po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału należy dołączyć dokumenty wykonane przez uprawnionego geodetę):

  1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
  2. Wykaz zmian gruntowych.
  3. Mapa z projektem podziału; tyle egzemplarzy co stron postępowania (np. współwłaścicieli) + 3 egz.
  4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział RS pok. nr 3, tel. 65 615 69 71

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni postanowienie o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału.

  Do 30 dni decyzja zatwierdzająca podział.

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika  w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • ePUAP – KATALOG SPRAW w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego
 • Druk/wniosek:

  rs.7   Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

 • Data i numer aktualizacji:

  5 lutego 2024 r., K-4

Załączniki

7 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Metryczka

wytworzono: 27.01.2021 przez: Jadwiga Józefowska
opublikowano: 14.12.2022, 13:30 przez:
zmodyfikowano: 21.02.2024, 08:37 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 402

Rejestr zmian

uaktualniono: 21.02.2024, 08:37 przez: Izabela Litkowska RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 20.02.2024, 13:33 przez: Izabela Litkowska RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 20.02.2024, 12:30 przez: Izabela Litkowska RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 20.02.2024, 11:23 przez: Izabela Litkowska RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 05.07.2023, 14:56 przez: Honorata Jęsiek RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
uaktualniono: 14.12.2022, 13:59 przez: Tomasz Konieczny RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
utworzono: 14.12.2022, 13:31 przez: Tomasz Konieczny RS.VII PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI