Zarządzenie nr 119.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 grudnia 2022 roku zmieniające  zarządzenie nr 128.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 października 2020 roku w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

OR.0050.119.2022                                                                                                                                                                                                                                                           Przemęt, 12 grudnia 2022 r.

 

                                                                                                                                                       Zarządzenie nr 119.2022

                                                                                                                                                        Wójta Gminy Przemęt

                                                                                                                                                         z dnia 12 grudnia 2022 roku

 

zmieniające  zarządzenie nr 128.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 października 2020 roku w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w  związku z art. 86 l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 128.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 października 2020 roku w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 8 dodaje się pkt 9 o brzmieniu:

„ Pracownicy, którzy są lub choćby potencjalnie mogą być zaangażowani           w czynności wiążące się z wystąpieniem jakichkolwiek obowiązków na gruncie przepisów    o schematach podatkowych zobowiązani są przynajmniej na koniec  roku budżetowego złożyć Koordynatorowi oświadczenie o wystąpieniu/ niewystąpieniu schematów podatkowych na jego stanowisku  pracy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.”

 1. Wzór załącznika nr 5 do zarządzenia nr 128.2020 Wójta Gminy Przemęt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2.   54 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ Czynności kontrolne dokonuje się zgodnie z przyjętymi w Gminie zasadami określonymi w stosownych dokumentach, w szczególności w Zarządzeniu nr 44/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Przemęcie.”

 

§ 2. Koordynację wprowadzenia i stosowania zarządzenia oraz nadzór nad jego stosowaniem powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta, Skarbnikowi Gminy, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Przemęt, osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy działające poza strukturą komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Przemęt oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Rosolska

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):12.12.2022
 • Nr aktu prawnego:OR.0050.119.2022
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Zarządzenie Nr 119.2022 Wójta Gminy Przemęt Z Dn. 12.12.2022r.
Zarządzenie Nr 119.2022 Wójta Gminy Przemęt Skan

Metryczka

wytworzono: 12.12.2022 przez: Katarzyna Rosolska
opublikowano: 15.12.2022, 11:16 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 13

Rejestr zmian