FP.XIII ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ LUB ZASTAWEM SKARBOWYM

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA: FP.XIII ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ LUB ZASTAWEM SKARBOWYM

 • Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
  • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa),
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • Kto może załatwić sprawę:
  • Podatnik
  • Pełnomocnik podatnika
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Podatkowy

  Pokój nr 2 tel. 65 549 60 71 wew. 46

 • Termin załatwienia sprawy:

  Zaświadczenia wydawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Opłaty:
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • opłaty należy wpłacić na rachunek Gminy Przemęt:
   BS Wschowa oddział w Przemęcie nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
 • Tryb odwoławczy:

  7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt

 • Podstawa prawna:
  • art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
  • art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej w związku z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej część II ust. 8 i 21.
 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Dodatkowe informacje:

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna:
   1. Przyjęcie i realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej w związku z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej część II ust. 8 i 21.
   2. Archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcami danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  1. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydania zaświadczenia.
  2. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Data i numer aktualizacji:

  24.07.2023 r. K-7

 • Druk/wniosek:

  •  fp.13 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym

Załączniki

fp.13 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Paulina Gałan
opublikowano: 19.12.2022, 15:07 przez: Paulina Gałan
zmodyfikowano: 26.07.2023, 11:01 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian