FP.XIV ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA: FP.XIV ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

 • Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  • dowód opłacenia opłaty skarbowej
 • Kto może załatwić sprawę:
  • Podatnik
  • Pełnomocnik podatnika
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Podatkowy

  Pokój nr 2 tel. 65 549 60 71 wew. 46

 • Termin załatwienia sprawy:

  7 dni – od dnia złożenia poprawnego wniosku

 • Opłaty:
  • 21,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia /ZAS-W/
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia /ZAS-P/, /ZAS-S/,
   /ZAS-Z/
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • opłaty należy wpłacić na rachunek Gminy Przemęt:
   BS Wschowa oddział w Przemęcie
   nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
  • nie podlega opłacie skarbowej: wydanie zaświadczenia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, do celów:
   1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
   2. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rent strukturalnych, opieki społecznej, spraw wojskowych, uprawnień kombatantów i osób niepełnosprawnych,
   3. zatrudnienia, świadczeń socjalnych, renty, wynagrodzenia za pracę, zasiłku rodzinnego,
   4. nauki, oświaty, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia,
   5. załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomości.
 • Tryb odwoławczy:

  7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt

 • Podstawa prawna:
  • art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe,
  • art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, w związku z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej część II ust. 8 i 21,
  • § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Dodatkowe informacje:

  W przypadku składania wniosku przez małżonka należy złożyć oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (ORD-M)

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna:
   1. Przyjęcie i realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej w związku z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej część II ust. 8 i 21, § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
   2. Archiwizacja danych -art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.
  5. Odbiorcami danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  1. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydania zaświadczenia.
  2. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Data i numer aktualizacji:

  24.07.2023 r. K-7

 • Druk/wniosek:
  • fp.14 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  • ORD-M – oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Załączniki

fp.14 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
ORD-M – oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Paulina Gałan
opublikowano: 19.12.2022, 15:00 przez: Paulina Gałan
zmodyfikowano: 26.07.2023, 11:07 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 18

Rejestr zmian