FP.XV ZWROT NADPŁATY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA: FP.XV ZWROT NADPŁATY

 • Wymagane dokumenty:

  wniosek o zwrot nadpłaty/przeksięgowanie nadpłaty/ zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań

 • Kto może załatwić sprawę:

  Podatnik

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Podatkowy

  Pokój nr 2 tel. 65 549 60 71 wew. 46

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Opłaty:

 • Tryb odwoławczy:
  • Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
  •  Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa)
 • Podstawa prawna:

  art. 72-80 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Dodatkowe informacje:
  1. Za nadpłatę uważa się:
   • kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,
   • kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
   • kwotę zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków (obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu) określono to zobowiązanie nienależnie lub w wysokości większej niż należnej,
   • zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
   • na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę w przypadku jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej.
  1. Nadpłata podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych. Jeśli takich zaległości nie ma, urząd zalicza nadpłatę na bieżące zobowiązania podatkowe, po uprzednim wydaniu w tej sprawie postanowienia, na które Podatnik może złożyć zażalenie.
   Jeżeli Podatnik nie ma zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych, nadpłata podlega zwrotowi z urzędu, chyba że Podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
   Istnieje również możliwość przeksięgowania nadpłaty na inne konto podatkowe, jeżeli Podatnik złoży wniosek.
  1. Zwrot nadpłaty następuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji w sposób wybrany przez Wnioskodawcę:
   • na rachunek bankowy,
   • gotówką,
   • przekazem pocztowym (po potrąceniu kosztów zwrotu).
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna:
   1. Przyjęcie i realizacja wniosku o zwrot nadpłaty/przeksięgowanie nadpłaty/zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań- art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z art. 72-80 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.
   2. Archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.
  5. Odbiorcami danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  1. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania wniosku.
  2. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Data i numer aktualizacji:

  24.07.2023 r. K-7

 • Druk/wniosek:

  fp.15 Wniosek o zwrot nadpłaty/przeksięgowanie nadpłaty/ zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań

Załączniki

fp.15 Wniosek o zwrot nadpłaty/przeksięgowanie nadpłaty/ zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Paulina Gałan
opublikowano: 19.12.2022, 14:34 przez: Paulina Gałan
zmodyfikowano: 26.07.2023, 11:24 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 37

Rejestr zmian

uaktualniono: 26.07.2023, 11:24 przez: Paulina Gałan FP.XV ZWROT NADPŁATY
uaktualniono: 23.12.2022, 11:36 przez: Paulina Gałan FP.XV ZWROT NADPŁATY
utworzono: 19.12.2022, 14:34 przez: Paulina Gałan FP.XV ZWROT NADPŁATY