FP.XVII WNIOSEK W SPRAWIE ULGI O ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA: FP.XVII WNIOSEK W SPRAWIE ULGI O ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek do Wójta Gminy Przemęt o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.
  2. Załączniki:
   • oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w  spłacie zobowiązań podatkowych, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych,
   • dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto np.: zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
   • oświadczenie o ewentualnych kosztach leczenia,
   • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
   • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV, i inne),
   • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,
   • udokumentowane wydatki ponoszone na inne cele aniżeli te wskazane powyżej (np. ubezpieczenie samochodu),
   • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego
 • Kto może załatwić sprawę:
  • Podatnik
  • Pełnomocnik podatnika
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Podatkowy

  Pokój nr 2 tel. 65 549 60 71 wew. 46

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

 • Opłaty:
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • opłatę należy wpłacić na rachunek Gminy Przemęt: BS Wschowa oddział w Przemęcie nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
 • Tryb odwoławczy:

  14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie, które należy zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie, składając za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.

 • Podstawa prawna:

  Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Dodatkowe informacje:
  • W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna:
   1. Przyjęcie i realizacja wniosku w ulgi o odroczenie,  rozłożenie na raty, umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej- art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw.  Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
   2. Archiwizacja danych -art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcami danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  1. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  2. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Data i numer aktualizacji:

  24.07.2023 r. K-7

 • Druk/wniosek:
  • 17.1 wniosek do Wójta Gminy Przemęt o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
  • 17.2 oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych

Załączniki

17.1 wniosek do Wójta Gminy Przemęt o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
fp.17.2 oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Paulina Gałan
opublikowano: 19.12.2022, 13:55 przez: Paulina Gałan
zmodyfikowano: 26.07.2023, 11:29 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 18

Rejestr zmian