FP.XVIII WNIOSEK W SPRAWIE ULGI O ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA FP.XVIII WNIOSEK W SPRAWIE ULGI O ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek do Wójta Gminy Przemęt o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.
  2. „Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych”  wraz z:
   1. dowodami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów netto np.: zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu,
   2. oświadczeniem o ewentualnych kosztach leczenia,
   3. potwierdzeniem wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
   4. udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
   5. kopiami umów dot. zaciągniętych kredytów bankowych wraz z harmonogramami spłaty rat,
   6. udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na inne cele niż wskazane powyżej (np. ubezpieczenie domu, ubezpieczenie osobiste, ochrona nieruchomości ),
   7. udokumentowane wydatki związane z eksploatacją samochodu (ubezpieczenie OC, AC, NW, koszty przeglądu technicznego, koszty napraw, koszty paliwa)
   8. innymi: na żądanie organu podatkowego.
  3. „Informacja o sytuacji majątkowej firmy” wraz z dowodami potwierdzającymi sytuację ekonomiczną firmy w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych, w tym:
   1. formę opodatkowania działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym (np. karta podatkowa, ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
   2. wielkość i strukturę przychodów oraz kosztów (np. przychody z działalności podstawowej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)
   3. obrót i wynik finansowy (w przypadku prowadzenia pełnej rachunkowości należy dostarczyć bilans i rachunek zysków i strat),
   4. wielkość i strukturę należności (nie dotyczy struktury według kontrahentów; podział na należności przeterminowane, nieściągalne, sporne, pozostałe; należy udokumentować postępowania prawne mające na celu wyegzekwowanie zaległych zobowiązań),
   5. wielkość i strukturę zobowiązań krótko- i długoterminowych (w tym z tytułu kredytów bankowych oraz zobowiązania przeterminowane; w przypadku kredytów długoterminowych należy podać kwoty rat przypadających do spłaty w bieżącym roku obrotowym),
   6. wielkość i strukturę zobowiązań publicznoprawnych (zobowiązania wobec budżetu państwa; zobowiązania wobec gminy; zobowiązania wobec ZUS; pozostałe zobowiązania; z wykazaniem zobowiązań przeterminowanych),
   7. majątek obrotowy (stan: zapasów, środków pieniężnych, papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych).
  4. Wskazanie, czy podatnik (przedsiębiorca) wnosi o ulgę:
   1. nie stanowiącą pomocy publicznej,
   2. stanowiącą pomoc de minimis,
   3. stanowiącą pomoc publiczną.
    ad. a) w przypadku wnioskowania o ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej należy uzasadnić, dlaczego jej udzielenie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóci konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
    ad. b) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc de minimis należy złożyć:
    • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
    • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
    • sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli podatnik nie ma obowiązku sporządzania takich sprawozdań należy złożyć oświadczenie w tej sprawie),
   • ad. c) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc publiczną w ramach jednego z przeznaczeń wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej należy wskazać przeznaczenie pomocy oraz złożyć:
    • „formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” sporządzony na formularzu według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
    • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z pomocy publicznej,
    • sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (sprawozdania nie są wymagane, jeżeli podatnik jest mikro- lub małym przedsiębiorcą i ubiega się o pomoc regionalną lub na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw albo na szkolenia, lub na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych).

  5. Inne: na żądanie organu podatkowego.

 • Kto może załatwić sprawę:
  • Podatnik
  • Pełnomocnik podatnika
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Podatkowy

  Pokój nr 2 tel. 65 549 60 71 wew. 46

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

 • Opłaty:
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • opłatę należy wpłacić na rachunek Gminy Przemęt: BS Wschowa oddział w Przemęcie nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
 • Tryb odwoławczy:

  14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie, które należy zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie, składając za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.

 • Podstawa prawna:

  Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8

 • Dodatkowe informacje:
  • W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna:
   1. Przyjęcie i realizacja wniosku w ulgi o odroczenie,  rozłożenie na raty, umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej- art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw.  Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
   2. Archiwizacja danych -art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcami danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  1. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  2. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Data i numer aktualizacji:

  24.07.2023 r. K-7

 • Druk/wniosek:
  • 18.1 Wniosek do Wójta Gminy Przemęt o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
  • 18.2 Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych
  • 18.3 Informacja o sytuacji majątkowej firmy
  • 18.4 Oświadczenie o otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączniki

18.1 Wniosek do Wójta Gminy Przemęt o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
18.2 Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych
18.3 Informacja o sytuacji majątkowej firmy
18.4 Oświadczenie o otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Paulina Gałan
opublikowano: 19.12.2022, 13:29 przez: Paulina Gałan
zmodyfikowano: 26.07.2023, 11:59 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 29

Rejestr zmian