PN. II USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA PN.II USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 • Wymagane dokumenty:

  1) Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  2)2 egz. aktualnej mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapy ewidencyjnej, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać oraz obszarem niezbędnym do analizy – minimum trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniej niż 50 metrów wokół przedmiotowej nieruchomości, w skali 1:500 lub 1:1000 (w stosunku do inwestycji liniowych dopuszcza się mapy w skali 1:2000), w postaci: a) elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo b) papierowej. Na 1 egz. mapy należy wykreślić propozycje usytuowania projektowanych obiektów.

  3) Kserokopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  4) Zagwarantowanie, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (np. zapewnienia dostawy energii i wody oraz odbioru ścieków lub kserokopia warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej), w przypadku gdy jest ono wymagane.

  5) Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się na wniosek inwestora. Nie jest wymagany tytuł prawny do nieruchomości na której inwestycja ma być zrealizowana.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział PN pok. nr 12, tel. 65 615 69 72

 • Termin załatwienia sprawy:

  Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 • Opłaty:

  598,00 zł  za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  17,00 zł za pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

  1) Zwalnia się z opłaty skarbowej:

  a) właścicieli lub użytkowników wieczystych terenu, którego wniosek dotyczy,

  b) jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  c) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

  Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

 • Tryb odwoławczy:

  W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji, które należy zaadresować na:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.

 • Podstawa prawna:

  1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

  3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 • Sposób doreczenia:

  1) Osobiście lub przez pełnomocnika działającego w imieniu inwestora w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

  2) Za pośrednictwem operatora pocztowego.

 • Dodatkowe informacje:

  Wniosek winien zawierać:

  1) Imię i nazwisko wnioskodawcy (nazwa instytucji), adres, telefon lub inną formę kontaktu.

  2) Kwalifikację robót budowlanych (budowa, przebudowa, montaż, remont) oraz określenie przedmiotu inwestycji.

  3) Charakterystykę inwestycji obejmującą:

   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   • określenie sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej, oraz przeznaczenia obiektów budowlanych,
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

  W przypadku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określenia wymaga:

  • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
  • powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektów budowlanych oraz dane o dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,
  • rodzaj technologii, ewentualne warianty przedsięwzięcia,
  • przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  • rozwiązania chroniące środowisko,
  • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
 • Klauzula informacyjna:

  1) Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3) Cele przetwarzania | podstawa prawna

   • przyjęcie i realizacja wniosku oraz wydanie decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
     • 50 ust.1 pkt 2 oraz art. 52 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
     • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku.
     • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4) Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 25 lat.

  5) Odbiorcy danych:

   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6) Przysługujące Pani/Panu prawa:

    • Prawo żądania dostępu do danych.
    • Prawo żądania sprostowania danych.
    • Prawo żądania usunięcia danych.
    • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

  7) Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia wniosku oraz wydania decyzji administracyjnej. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8) Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Data i numer aktualizacji:

  01.12.2022 r., K-3

 • Druk/wniosek:

  pn.2 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki

2 DRUK Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Metryczka

wytworzono: 19.12.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 19.12.2022, 09:20 przez:
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian

utworzono: 19.12.2022, 09:47 przez: Sylwia Szaranek PN. II USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO