PN. V WNIOSEK DO STUDIUM/ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA PN. V WNIOSEK DO STUDIUM/ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek do studium/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każda zainteresowana osoba.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział PN pok. nr 12, tel. 65 615 69 72

 • Termin załatwienia sprawy:

  Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej.

 • Opłaty:

  Brak.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.

 • Podstawa prawna:

  1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Sposób doreczenia:

  1) Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

  2) Za pośrednictwem operatora pocztowego.

  3) e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/budownictwo-i-mieszkania/ustalanie-warunkow-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu/przyjmowanie-wnioskow-i-uwag-do-sporzadzonego-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego).

 • Dodatkowe informacje:

  Wniosek składany w terminie ustalonym w ogłoszeniu Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania studium lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia).

 • Klauzula informacyjna:

  1) Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3) Cele przetwarzania | podstawa prawna

  • Przyjęcie i realizacja wniosku do studium/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Realizacja procedury planistycznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z przeprowadzeniem dyskusji publicznej nad przyjętymi
   w projekcie rozwiązaniami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
   i archiwach.

  4) Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 25 lat.

  5) Odbiorcy danych:

   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6) Przysługujące Pani/Panu prawa:

    • Prawo żądania dostępu do danych.
    • Prawo żądania sprostowania danych.
    • Prawo żądania usunięcia danych.
    • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

  7) Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8) Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

 • Data i numer aktualizacji:

  01.12.2022 r., K-3

 • Druk/wniosek:

  pn.5 Wniosek do studium/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Załączniki

5 DRUK Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Metryczka

wytworzono: 19.12.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 19.12.2022, 08:50 przez:
zmodyfikowano: 19.12.2022, 10:33 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 12

Rejestr zmian