PN.IX WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ HIPOTEKI

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA PN.IX WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ HIPOTEKI

 • Wymagane dokumenty:

  1) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką z tytułu nabycia nieruchomości od Gminy Przemęt.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział  PN pok. nr 12, tel. 65 615 69 73

 • Termin załatwienia sprawy:

  Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

 • Opłaty:

  Brak opłaty skarbowej.

 • Tryb odwoławczy:

  Brak trybu odwoławczego.

 • Podstawa prawna:

  1) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

 • Sposób doreczenia:

  1) Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

  2) Za pośrednictwem operatora pocztowego.

 • Dodatkowe informacje:
 • Klauzula informacyjna:

  1) Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3) Cele przetwarzania | podstawa prawna

   • Przyjęcie i realizacja wniosku o wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4) Okres przechowywania: Dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 25 lat.

  5) Odbiorcy danych:

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6) Przysługujące Pani/Panu prawa:

   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  7) Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8) Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Data i numer aktualizacji:

  01.12.2022 r., K-3

 • Druk/wniosek:

  pn.9 Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki.

Załączniki

9 DRUK Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki

Metryczka

wytworzono: 19.12.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 19.12.2022, 08:10 przez:
zmodyfikowano: 19.12.2022, 11:07 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 7

Rejestr zmian

uaktualniono: 19.12.2022, 11:07 przez: Sylwia Szaranek PN.IX WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ HIPOTEKI
utworzono: 19.12.2022, 11:06 przez: Sylwia Szaranek PROCEDURA PN.IX WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ HIPOTEKI