PN.VIII SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

PROCEDURA PROCEDURA PN.VIII SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA PN.VIII SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

 • Wymagane dokumenty:

  1) Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

  2) Kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Najemca lokalu mieszkalnego.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział  PN pok. nr 12, tel. 65 615 69 73

 • Termin załatwienia sprawy:

  1) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości.

  2) Ogółem czas trwania procedury sprzedaży – od 6 do 12 miesięcy.

  3) Procedura sprzedaży nieruchomości wymaga analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, geodezyjnego wydzielenia działki niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku mieszczącego lokale przeznaczone do sprzedaży, sporządzenia projektu podziału budynku na samodzielne lokale, sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, podania do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zawiadomienie najemcy o prawie skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie i oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie,  następnie zawarcia protokołu uzgodnień stanowiącego podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • Opłaty:

  1) Brak opłaty skarbowej.

  2) W przypadku sprzedaży nieruchomości nabywca oprócz ceny nabycia nieruchomości, ponosi koszty sądowe i notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży.

  3) Cena sprzedaży może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres 5 lat. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej raty ustala się na 25% ceny sprzedaży, płatnej przed zawarciem umowy kupna- sprzedaży. Pozostałe raty roczne wraz z oprocentowaniem płatne są do dnia 31 marca każdego roku bez obowiązku dodatkowych zawiadomień. Wierzytelności Gminy z tytułu niespłaconej części ceny podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu Niespłacona część ceny rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 • Tryb odwoławczy:

  Brak trybu odwoławczego.

 • Podstawa prawna:

  1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

  2) 34. ust. 1, 4, 5, art. 35, art. 67 ust. 1, 1a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  3) Uchwała nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości  oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata; Uchwała Nr XVI/122/08 Rady Gminy Przemęt z dnia  14 marca 2008 r.; Uchwała Nr XXXII/250/09 Rady Gminy Przemęt z dnia  28 kwietnia 2009 r.  Uchwała NR 41/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r.

 • Sposób doreczenia:

  1) Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

  2) Za pośrednictwem operatora pocztowego.

 • Dodatkowe informacje:
 • Klauzula informacyjna:

  1) Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3) Cele przetwarzania | podstawa prawna

   • Przyjęcie wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.
    • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
    • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
    • uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości  oraz wydzierżawiania lub najmu
     na okres dłuższy niż trzy lata.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
    i archiwach.

  4) Okres przechowywania: Dane w przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 25 lat.

  5) Odbiorcy danych:

   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6) Przysługujące Pani/Panu prawa:

    • Prawo żądania dostępu do danych
    • Prawo żądania sprostowania danych
    • Prawo żądania usunięcia danych
    • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  7) Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8) Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Data i numer aktualizacji:

  01.12.2022r., K-3

 • Druk/wniosek:

  pn.8 Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Załączniki

8 DRUK Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Metryczka

wytworzono: 19.12.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 19.12.2022, 08:20 przez:
zmodyfikowano: 19.12.2022, 11:17 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian

uaktualniono: 19.12.2022, 11:17 przez: Sylwia Szaranek PN.VIII SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
uaktualniono: 19.12.2022, 10:59 przez: Sylwia Szaranek PN.VIII SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
utworzono: 19.12.2022, 10:58 przez: Sylwia Szaranek PROCEDURA PN.VIII SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY