FP.IX ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:
  PROCEDURA: FP.IX ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW
 • Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  • Akt notarialny
  • Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
 • Kto może załatwić sprawę:

  Podatnik

 • Miejsce załatwienia sprawy:
  • Wydział Podatkowy

  Pokój nr 1 tel. 65 615 69 59, tel. 65 615 69 60

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

 • Opłaty:

  Nie dotyczy

 • Tryb odwoławczy:
  • Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  • Odwołanie od decyzji powinno zawierać  zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)
 • Podstawa prawna:
  • art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3 – 8, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8

 • Dodatkowe informacje:
  1. Zwalnia się od podatku rolnego – grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego  lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa- przekraczającej 100 ha – na okres 5 lat.
  2. Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe użytkowanie. Po upływie okresu  zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
  3. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
  4. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • Przyjęcie i realizacja wniosku o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z
    • 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3 – 8, art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
    • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcy danych:
   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Data i numer aktualizacji:

  2023-07-24 K-7

 • Druk/wniosek:
  • fp. 9.1 Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym
   z tytułu nabycia gruntów
  • fp. 9.2 Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Załączniki

fp. 9.1 Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
fp. 9.2 Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Anna Ławniczak
opublikowano: 20.12.2022, 11:11 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska
zmodyfikowano: 26.07.2023, 10:01 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 19

Rejestr zmian

uaktualniono: 26.07.2023, 10:01 przez: Paulina Gałan FP.IX ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW
uaktualniono: 23.12.2022, 11:41 przez: Paulina Gałan FP.IX ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW
utworzono: 20.12.2022, 10:29 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.IX ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW