FP.VIII ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

0

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:
  PROCEDURA: FP.VIII ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  2. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
  4. W przypadku dzierżawionych użytków rolnych – umowa dzierżawy do wglądu
  5. W związku ze zmianą obowiązków sprawozdawczych Wójta Gminy w zakresie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie niezbędne stało się udzielenie przez wnioskodawców informacji zwartych w formularzu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć jako załącznik do wniosku o zwrot akcyzy
  6. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o
   • liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
   • liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec,
   • liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz,
   • liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni,
   • liczbie świń

  będących w posiadaniu producenta rolnego

 • Kto może załatwić sprawę:

  Producent rolny

 • Miejsce załatwienia sprawy:
  • Wydział Podatkowy

  Pokój nr 1 tel. 65 615 69 59, tel. 65 615 69 60

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

 • Opłaty:

  Nie dotyczy

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8

 • Dodatkowe informacje:
  1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  2. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrotu podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda jest wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
  3. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  4. Limit na 2024 r. wynosi:
   • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych
   • 40 litrów na 1DJP bydła
   • 40 litrów na 1 DJP owiec
   • 40 litrów na 1 DJP kóz
   • 40 litrów na 1 DJP koni
   • 4 litry na 1 szt. świni
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • Przyjęcie i realizacja wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjęcie oświadczenia producenta rolnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z
    • Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
    • Ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
    • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.
    • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
    • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  1. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.
  2. Odbiorcy danych:
   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  3. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  4. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  5. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01 K-10

 • Druk/wniosek:
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  • fp.8.1 Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załączniki

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
fp.8.1 Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Anna Ławniczak
opublikowano: 20.12.2022, 11:12 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska
zmodyfikowano: 01.02.2024, 07:36 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 507

Rejestr zmian