FP.VII PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:
    PROCEDURA: FP.VII PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • Wymagane dokumenty:
  • wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy.
  1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku:
   • wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego,
   • do wglądu: dokument potwierdzający własność środka transportowego (umowa kupna, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie do własności) oraz ksero dowodu rejestracyjnego lub karta pojazdu.
  2. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego:
   • wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych złożona w terminie 14 dni od momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
   • do wglądu: dokument potwierdzający przeniesienie własności (umowa kupna, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie do własności), decyzja o wyrejestrowaniu środka transportowego w przypadku: utylizacji (złomowania), kradzieży, wywozu za granicę, zniszczenia za granicą, utraty posiadania środka transportowego bez zmiany w zakresie prawa własności, decyzja o czasowym wyrejestrowaniu środka transportowego.
  3. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego:
   • wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych złożona w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
   • do wglądu: dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia (umowa kupna, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie do własności oraz ksero dowodu rejestracyjnego lub karta pojazdu).
  4. W przypadku korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 8 pkt 5 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
   • wypełnione oświadczenie dotyczące przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, złożone w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
   • do wglądu: dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia (umowa kupna, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie do własności oraz ksero dowodu rejestracyjnego).
 • Kto może załatwić sprawę:
  • właściciel
  • współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym
  • współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym
  • pełnomocnik
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Podatkowy, pokój nr 2 tel. 65 615 69 61, tel. 65 615 69 60

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

 • Opłaty:
  • Złożenie deklaracji – bez opłat
  • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł
  • Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu
 • Tryb odwoławczy:

  Nie dotyczy

 • Podstawa prawna:
  • art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • Uchwała Rady Gminy Przemęt nr 108/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
  3. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dt-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-srodkow-transportowych
 • Dodatkowe informacje:
  1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają następujące środki transportowe:
   1) samochody ciężarowe w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
   • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie,
   • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,
   • powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton.
   2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności  od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia.
   3) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
   4) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia:
   • do 36 ton włącznie,
   • powyżej 36 ton.
   5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.
   6) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia:
   • do 36 ton włącznie,
   • powyżej 36 ton.
   7) autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca,
  • równej lub wyższej niż 22 miejsca.

   

  1. O wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie do własności) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

   

  1. Jeżeli podatnik działa przez pełnomocnika – opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

   

  1. Wzory pełnomocnictw:

  – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

  1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

  • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,
  • UPL-1 pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,
  • OPL-1 zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

  – pełnomocnictwa szczególne i pełnomocnictwa do doręczeń.

  2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw:

  • PPS-1 pełnomocnictwo szczególne,
  • PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń,
  • OPS-1 zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
  • OPD-1 zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń.

   

  5. Od 01 lipca 2019 r. deklaracje DT-1 oraz załącznik DT-1/A na podatek od środków transportowych mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna:
   • Przyjęcie deklaracji na podatek od środków transportowych – 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych; Uchwałą Rady Gminy Przemęt nr 108/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   • Archiwizacja danych – 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  1. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  2. Odbiorcami danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  3. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  1. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia deklaracji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia deklaracji.

  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • Data i numer aktualizacji:

  01.12.2022 K-6

 • Druk/wniosek:
  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych,
  • DT-1/A Załącznik do deklaracji dotyczący danych środka transportowego,
  • fp.7 Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy, naczepy wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej.

Załączniki

• DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych,
DT-1/A Załącznik do deklaracji dotyczący danych środka transportowego,
• fp.7 Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy, naczepy wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej.

Metryczka

wytworzono: 01.12.2022 przez: Paulina Gałan
opublikowano: 20.12.2022, 11:13 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska
zmodyfikowano: 23.12.2022, 11:43 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 6

Rejestr zmian

uaktualniono: 23.12.2022, 11:43 przez: Paulina Gałan FP.VII PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
utworzono: 20.12.2022, 09:33 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.VII PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH