FP.V PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:
  PROCEDURA: FP.V PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE
 • Wymagane dokumenty:
  1. W przypadku corocznego obowiązku podatkowego:
  • wypełniona deklaracja na podatek rolny DR-1 w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy
  1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku:
  • wypełniona deklaracja na podatek rolny DR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
  • do wglądu: dokument potwierdzający własność nieruchomości – akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa najmu
  1. W przypadku wygaśnięcia/zmiany obowiązku podatkowego:• wypełniona korekta deklaracji na podatek rolny DR-1 w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania
 • Kto może załatwić sprawę:
  • właściciele, współwłaściciele gruntów
  • posiadacze samoistni gruntów
  • użytkownicy wieczyści gruntów
  • posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo

  b) jest bez tytułu prawnego z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych

 • Miejsce załatwienia sprawy:
  • Wydział Podatkowy

  Pokój nr 1 tel. 65 615 69 59, tel. 65 615 69 60

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

 • Opłaty:
  • Złożenie deklaracji – bez opłat
  • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł
 • Tryb odwoławczy:

  Brak

 • Podstawa prawna:
  • art. 6 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  • Uchwała Nr 431/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8

  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP :

  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dr-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym

 • Dodatkowe informacje:
  1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza grunty
  2. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (kupno, sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od daty zmiany
  3. Jeżeli podatnik działa przez pełnomocnika – opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt
  4. wzory pełnomocnictw:
   a) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
  • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
   b) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
  • PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  • PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  • OPS-1 zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
  • OPD-1 zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

  5. Od dnia 1 lipca 2019r. deklaracje na podatek rolny DR-1 oraz załączniki ZDR-1, ZDR-2 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania w zależności od złożonej informacji/deklaracji | podstawa prawna
   • Przyjęcie informacji/deklaracji na podatek rolny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   • Przyjęcie informacji należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i art. 6a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r..
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia informacji/deklaracji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia informacji / deklaracji.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Data i numer aktualizacji:

  2023-01-05 K-8

 • Druk/wniosek:
  • DR-1 deklaracja na podatek rolny
  • ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załączniki

DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ( Od 01.07.2019 R.)
ZDR 1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (od 01.07.2019 R.)
ZDR 2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY ( Od 01.07.2019 R.)

Metryczka

wytworzono: 01.12.2022 przez: Anna Ławniczak
opublikowano: 20.12.2022, 11:15 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska
zmodyfikowano: 09.01.2023, 12:09 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian

uaktualniono: 09.01.2023, 12:09 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.V PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE
uaktualniono: 23.12.2022, 11:44 przez: Paulina Gałan FP.V PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE
utworzono: 20.12.2022, 08:04 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.V PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE