FP.XI ZWOLNIENIE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – POMOC DE MINIMIS

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA: FP.XI ZWOLNIENIE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – POMOC DE MINIMIS

 • Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych IN-1 wraz z załącznikami (osoby fizyczne)
  • Wypełniony druk deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami (osoby prawne)
  • Oświadczenie o przeznaczeniu przedmiotów opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz braku zaległości wobec Gminy Przemęt
  • Dokument potwierdzający oddanie budynku, budowli lub części budynku do użytku (do wglądu)
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Oświadczenie o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy de minimis
 • Kto może załatwić sprawę:

  Podatnik

 • Miejsce załatwienia sprawy:
  • Wydział Podatkowy
   Pokój nr 1 tel. 65 615 69 59, tel. 65 615 69 60
 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

 • Opłaty:

  Nie dotyczy

 • Tryb odwoławczy:
  • Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  • Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)
 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • Uchwała Rady Gminy Przemęt NR XLVIII/323/14 z dnia 26 maja 2014 r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt
  • Uchwała Rady Gminy Przemęt NR 210/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień dla przedsiębiorców na terenie gminy Przemęt
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Dodatkowe informacje:
  1. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi 3 lata, począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • Przyjęcie i realizacja wniosku oraz wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z
    • Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
    • Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr XLVIII/323/14 z dnia 26 maja 2014 r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt,
    • Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr 210/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt
    • Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
    • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
    • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat
  5. Odbiorcy danych:
   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Data i numer aktualizacji:

  2023-07-24 K-8

 • Druk/wniosek:
  • fp.11.1 Oświadczenie o przeznaczeniu przedmiotów opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz braku zaległości wobec Gminy Przemęt
  • fp.11.2 Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • IN-1Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
  • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
  • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załączniki

fp.11.1 Oświadczenie o przeznaczeniu przedmiotów opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz braku zaległości wobec Gminy Przemęt
fp.11.2 Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Anna Ławniczak
opublikowano: 20.12.2022, 10:56 przez: Paulina Gałan
zmodyfikowano: 26.07.2023, 10:18 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 13

Rejestr zmian

uaktualniono: 26.07.2023, 10:18 przez: Paulina Gałan FP.XI ZWOLNIENIE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - POMOC DE MINIMIS
uaktualniono: 23.12.2022, 11:39 przez: Paulina Gałan FP.XI ZWOLNIENIE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - POMOC DE MINIMIS
utworzono: 20.12.2022, 10:56 przez: Paulina Gałan FP.XI ZWOLNIENIE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - POMOC DE MINIMIS