FP.X ULGA INWESTYCYJNA

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:
  PROCEDURA: FP.X ULGA INWESTYCYJNA
 • Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej
  • Rachunki, faktury (oryginały do wglądu)
  • Potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania
  • Oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej, otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Kto może załatwić sprawę:

  Podatnik

 • Miejsce załatwienia sprawy:
  • Wydział Podatkowy

  Pokój nr 1 tel. 65 615 69 59, tel. 65 615 69 60

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

 • Opłaty:

  Nie dotyczy

 • Tryb odwoławczy:
  • Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
  • Odwołanie od decyzji powinno zawierać  zarzuty przeciw decyzji, określać istotę  i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)
 • Podstawa prawna:
  • art. 13, art. 13d, art. 13f ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8

 • Dodatkowe informacje:

  Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

  1. budowę  lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  2. zakup i zainstalowanie:
  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne źródeł energii (wiatru, biogazu,  słońca, spadku wód),

  Jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

  Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

  Ulga jest realizowana od daty wydania decyzji, a w latach następnych jest odliczana przy wymiarze podatku rolnego na dany rok podatkowy, nie dłużej niż przez 15 lat.  Przedmiotowe zwolnienia i ulgi podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • Przyjęcie i realizacja wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na podstawie 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z
    • 13, art. 13d, art. 13f ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
    • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcy danych:
   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Data i numer aktualizacji:

  2023-07-24 K-8

 • Druk/wniosek:
  • fp. 10.1 Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
  • fp. 10.2 Oświadczenie o prowadzeniu / nieprowadzeniu działalności gospodarczej, otrzymanej / nieotrzymanej pomocy publicznej
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załączniki

fp. 10.1 Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
fp. 10.2 Oświadczenie o prowadzeniu / nieprowadzeniu działalności gospodarczej, otrzymanej / nieotrzymanej pomocy publicznej
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Anna Ławniczak
opublikowano: 20.12.2022, 11:10 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska
zmodyfikowano: 26.07.2023, 10:07 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 16

Rejestr zmian

uaktualniono: 26.07.2023, 10:07 przez: Paulina Gałan FP.X ULGA INWESTYCYJNA
uaktualniono: 10.01.2023, 15:31 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.X ULGA INWESTYCYJNA
uaktualniono: 09.01.2023, 12:29 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.X ULGA INWESTYCYJNA
uaktualniono: 23.12.2022, 11:39 przez: Paulina Gałan FP.X ULGA INWESTYCYJNA
utworzono: 20.12.2022, 11:10 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.X ULGA INWESTYCYJNA