FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA: FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

 • Wymagane dokumenty:
  1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego:
  • wypełniona informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
  • do wglądu: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa dzierżawy, umowa najmu)
  1. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego:
  • wypełniona informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
  • do wglądu: dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu), rozwiązanie umowy dzierżawy, rozwiązanie umowy najmu);
  1. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania:
  • wypełniona informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
  • dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania
 • Kto może załatwić sprawę:
  • właściciele, współwłaściciele nieruchomości
  • posiadacze samoistni nieruchomości
  • użytkownicy wieczyści nieruchomości
  • posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
   b) jest bez tytułu prawnego – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi
 • Miejsce załatwienia sprawy:
  • Wydział Podatkowy

  Pokój nr 1 tel. 65 615 69 59, tel. 65 615 69 60

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

 • Opłaty:
  • Złożenie informacji – bez opłat
  • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł
  • Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu
 • Tryb odwoławczy:
  • Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  • Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)
 • Podstawa prawna:
  • 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • Uchwala Nr 529/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8

  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP :

  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/-in-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci

 • Dodatkowe informacje:

  Dodatkowe informacje:

  1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  1. Podatnicy są zobowiązani do zgłaszania zmian mających wpływ na wysokość podatku w trakcie roku w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniający powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku (np. kupno, sprzedaż, zmiana sposobu użytkowania, przeklasyfikowanie gruntów oraz zmiana miejsca zamieszkania podatnika itp.)
  2. Zdarzenia mające wpływ na wysokość opodatkowania to np. adaptacja poddasza, rozbudowa przebudowa budynku, inne okoliczności powodujące zmianę wielkości powierzchni, zajęcie na działalność gospodarczą.
  3. Jeżeli podatnik działa przez pełnomocnika – opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt
  4. Wzory pełnomocnictw:
  1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
  • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,b. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
  • PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  • PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  • OPS-1 zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
  • OPD-1 zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
   6. Od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania w zależności od złożonej informacji/deklaracji | podstawa prawna
   • Przyjęcie informacji/deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   • Przyjęcie informacji należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i art. 6a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia informacji/deklaracji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia informacji / deklaracji.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Data i numer aktualizacji:

  2023-07-24 K-9

 • Druk/wniosek:
  • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

Załączniki

IN 1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (od 01.07.2019 R.)
ZIN 1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (od 01.07.2019 R.)
ZIN 2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (od 01.07.2019 R.
ZIN 3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (od 01.07.2019 R.)

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Anna Kruk-Styzińska
opublikowano: 20.12.2022, 11:19 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska
zmodyfikowano: 15.01.2024, 08:38 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 133

Rejestr zmian

uaktualniono: 15.01.2024, 08:38 przez: Paulina Gałan FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE
uaktualniono: 26.07.2023, 09:13 przez: Paulina Gałan FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE
uaktualniono: 09.01.2023, 12:02 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE
uaktualniono: 09.01.2023, 11:51 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE
uaktualniono: 23.12.2022, 11:46 przez: Paulina Gałan FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE
utworzono: 19.12.2022, 12:42 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska PROCEDURA: FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE