Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwaną dalej ustawa ooś, 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 28 listopada 2022 roku na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59a, reprezentowanego przez pełnomocnika wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowic, Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska, Obszar Specjalnej Ochrony Wielki Łęg Obrzański oraz Przemęcki Park Krajobrazowy.

Teren planowanego przedsięwzięcia (działka o nr ewid. 72 obręb Perkowo oraz działka o nr ewid. 124/2 obręb Siekowo) jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Południowego Kanału Obry, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr XLIII/279/17 z dnia 20 września 2017 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 6028 z dnia 22 września 2017r.  Ponadto działka o nr ewid. 654 obręb Ciosaniec gmina Sława objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XLV/338/22 z dnia 22 lipca 2022 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2022 roku poz. 1571.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2  oraz ustawy ooś Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz na podstawie art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy ooś, ze względu na realizację części przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar gminy Przemęt, Wójt Gminy Przemęt wystąpił również do Burmistrza Sławy o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 36 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 28 lutego 2022 r.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu, na tablicy ogłoszeń miejscowości Perkowo, Siekowo, Przemęt i Nowa Wieś oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń miejscowości Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Świętno.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.12.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.22.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wszczęcie Skan
Obwieszczenie O Wszczęciu WCAG

Metryczka

wytworzono: 28.12.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 30.12.2022, 10:12 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 2

Rejestr zmian