ZARZĄDZENIE NR 8.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 18 stycznia 2023 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2023

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.)
w związku z Uchwałą  Nr 449/2022  Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 powołuje się komisję konkursową w składzie:

 1. Izabella Skibska – przewodniczący komisji,
 2. Marta Sobierajska– członek komisji,
 3. Patrycja Pabich – członek komisji,
 4. Irena Mikołajczak – członek komisji,
 5. Szymon Piechowiak – członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2023
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):18.01.2023
 • Nr aktu prawnego:OR.0050.8.2023
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Kultura, sport i turystyka

Załączniki

Zarządzenie OR.0050.8.2023

Metryczka

wytworzono: 18.01.2023 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 19.01.2023, 12:47 przez: Izabella Skibska
zmodyfikowano: 19.01.2023, 14:15 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian