Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji zadaszenia nad tarasem na części działki o nr ewid. 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji zadaszenia nad tarasem na części działki o nr ewid. 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt, w związku z art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), pismem z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: PN.6730.246.2022, projekt decyzji został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Górze, Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu celem uzgodnienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie:

https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71

&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2023
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.01.2023
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.264.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie - uzgodnienia wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 20.01.2023 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 20.01.2023, 14:19 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 2

Rejestr zmian