Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1210/8 obręb Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej kpa, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą ooś,  

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 20 stycznia 2023 r. przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wolsztynie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone na wezwanie powyższych organów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1210/8 obręb Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://przemet.com/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2023
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.01.2023
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.20.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie O Przekazaniu WCAG
Obwieszczenie O Przekazaniu Skan

Metryczka

wytworzono: 20.01.2023 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 20.01.2023, 15:10 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1

Rejestr zmian