Zarządzenie NR 6/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1.

OR.0050.6.2023                                                                                                                                                                                                                                        Przemęt, dnia 17 stycznia 2023 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2023

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1.

 Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz § 4 Uchwały nr 140/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 1835 z późn zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1. Zakres zmian granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 1 lutego 2023 r. do 16 lutego 2023 r.

3. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i wniosków mieszkańców w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1.

4. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1. Zasięg terytorialny obejmuje sołectwo Radomierz i Błotnica.

5. W konsultacjach społecznych mogą brać udział mieszkańcy wsi Radomierz i Błotnica.

6. Informacja o uruchomieniu konsultacji społecznych zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiet pisemnych lub elektronicznych, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt pokój nr 12.

§ 3. Wypełniony formularz ankiety konsultacyjnej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected], natomiast ankietę w formie papierowej można kierować na adres siedziby Urzędu Gminy Przemęt tj. ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, w kopercie z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna dotycząca zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica” drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie ankiety w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt w terminie 21 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

§ 5. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 6. Konsultacje społeczne nie będą zlecone podmiotowi zewnętrznemu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Radomierz i Błotnica.

 

 

 

 

 

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2023
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.01.2023
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.6.2023
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie 6.2023

Metryczka

wytworzono: 23.01.2023 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 23.01.2023, 10:09 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4

Rejestr zmian