Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej pn: Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dalej k.p.a. oraz w związku z art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 24 stycznia 2023 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej pn: Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń miejscowości Kaszczor oraz miejscowości Łupice oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów. Zgodnie z art.  98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2023
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.01.2023
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.19.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie O Zwieszeniu WCAG
Obwieszczenie O Zawieszeniu Skan

Metryczka

wytworzono: 24.01.2023 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 25.01.2023, 08:24 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian