ZARZĄDZENIE NR 7.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7.2023

Wójta Gminy Przemęt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

 

Harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

 

Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
w przypadku wolnych miejsc
w przedszkolu  
1. Rodzice dzieci, przyjętych do publicznego danego przedszkola składają na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
 

 od 1 lutego 2023 r.

 do 13 lutego 2023 r.

 

 

—————————-

Postępowanie rekrutacyjne

 

1. Rodzice pobierają i składają wniosek
o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 

od 23 lutego 2023 r.

do 14 marca 2023 r.

do godz. 15.00  

 

od  1 czerwca 2023 r.

do 9 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa
w art. 157 ust. 2 i art. 158 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r.,
poz.1082 z późn. zm.
 

 

 16 marca 2023 r.

 

 

 

13 czerwca 2023 r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

17 marca 2023 r.

do godz. 13.00

 

 14 czerwca 2023 r.

do godz. 13.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

od 17 marca 2023 r.

od godz. 13.00

do 23 marca 2023 r.

do godz. 15.00

 

od 14 czerwca 2023 r.

od godz. 13.00

do 20 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

27 marca 2023 r.

do godz. 15.00

 

 22 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

 

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. 
5. Rodzicom, na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 

załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 7.2023

Wójta Gminy Przemęt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

 

Harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

na rok szkolny 2023/2024

 

Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
w przypadku wolnych miejsc
w szkole
1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

3. Rodzice pobierają i składają wniosek
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 

od 01 marca 2023 r.

do 14 marca 2023 r.

do godz. 15.00   

 

od 16 sierpnia 2023 r.

do 22 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa
w art. 157 ust. 2 i art. 158 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1082 z późn. zm.)    
 

 

 17 marca 2023 r.

 

 

 

 24 sierpnia 2023 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

21 marca 2023 r.

do godz. 13.00

 

 25 sierpnia 2023 r.

do godz. 13.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 21 marca 2023 r.

od godz. 13.00

do 24 marca 2023 r.

do godz. 15.00

 

od 25 sierpnia 2023 r.

od godz. 13.00

do 29 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

28 marca 2023 r.

do godz. 13.00

 

 30 sierpnia 2023 r.

do godz. 13.00   

                                               

                                                Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej. 
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
3 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. 
5. Rodzicom, na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2023
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.01.2023
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.7.2023
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Oświata

Załączniki

OR.0050.7.2023
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Metryczka

wytworzono: 18.01.2023 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 25.01.2023, 09:27 przez: Izabella Skibska
zmodyfikowano: 25.01.2023, 09:28 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 77

Rejestr zmian