Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust.  3f, 3g oraz  3h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą ooś,

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 3 czerwca 2023 roku dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie. Jednocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie pismem z dnia 17 lutego 2023 r. znak ON-NS.9011.5.5.2023 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Poświętno oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie.

Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusz Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2023
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):29.03.2023
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.1.2023
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obw. Nowy Termin 1 Skan

Metryczka

wytworzono: 29.03.2023 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 30.03.2023, 10:42 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian