PN.VI USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA PN.VI USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

 • Wymagane dokumenty:

  1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

  2) Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel lub użytkownik wieczysty.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział PN pok. nr 12, tel. 65 615 69 72

 • Termin załatwienia sprawy:

  Od 14 do 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 • Opłaty:

  Nie podlega.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.

 • Podstawa prawna:

  1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

 • Sposób doreczenia:

  1) Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

  2) Za pośrednictwem operatora pocztowego.

 • Dodatkowe informacje:

  Czynności urzędowe związane z ustaleniem numeru porządkowego nieruchomości przeprowadza się na wniosek właściciela nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli istniejąca numeracja nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami i/lub nie spełnia swojej porządkowej funkcji, zmiana numeracji może nastąpić z urzędu.

 • Klauzula informacyjna:

  1) Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3) Cele przetwarzania | podstawa prawna

   • przyjęcie i realizacja wniosku o ustalenie numeru porządkowego
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
    w zw.

     • 47a ust. 1 pkt 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
     • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
     • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  4) Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 25 lat.

  5) Odbiorcy danych:

   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6) Przysługujące Pani/Panu prawa:

    • Prawo żądania dostępu do danych
    • Prawo żądania sprostowania danych
    • Prawo żądania usunięcia danych
    • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  7) Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8)Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 r., K-5

 • Druk/wniosek:

  pn. 6 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Załączniki

6 DRUK Ustalenie numeru porządkowego

Metryczka

wytworzono: 07.07.2023 przez: Wójt Gminy Przemęt
opublikowano: 07.07.2023, 08:40 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 14.02.2024, 12:08 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 70

Rejestr zmian

uaktualniono: 14.02.2024, 12:08 przez: Sylwia Szaranek PN.VI USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
uaktualniono: 07.07.2023, 12:31 przez: Sylwia Szaranek PN.VI USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
utworzono: 19.12.2022, 10:39 przez: Sylwia Szaranek PN.VI USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO