Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.04.2019 12:49:00 do: 10.04.2019 12:14:10, opublikowana przez: Leszek Anglart

USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego/ USC
 • Przedmiot sprawy:

  USC.III Zgłoszenie zgonu osoby

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  1. Pozostały małżonek.
  2. Krewni zstępni.
  3. Krewni wstępni.
  4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.
  5. Powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.
 • Opłaty:

  Brak opłat

 • Tryb odwoławczy:

  Nie występuje

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2017, poz. 912)

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2224)

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne i klienci w administracji uczestniczący przy realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Metryczka

 • Dokument wytworzył:Leszek Anglart
 • Data wytworzenia:06.04.2019
 • Godzina wytworzenia:12:23
 • Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt