Wersja historyczna publikacji, ważna od: 23.12.2021 11:21:06 do: nadal, opublikowana przez: Daria Jędrzejczak

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: uruchomienie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt zawiadamia

iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: uruchomienie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie pismem z dnia 15 grudnia 2021 r., znak: ON-NS.9011.5.78.2021 zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o złożenie wyjaśnień w ww. sprawie. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 23 grudnia 2021 r. wezwał pełnomocnika do złożenia przedmiotowych wyjaśnień.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

 • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
 • Rok podjęcia (podpisania):2021
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):23.12.2021
 • Nr aktu prawnego:RS.6220.30.2021
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.30.2021
Obwieszczenie RS.6220.30.2021 WCAG

Metryczka

 • Dokument wytworzył:Daria Jędrzejczak
 • Data wytworzenia:23.12.2021
 • Godzina wytworzenia:11:20
 • Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt