Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 377/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania publicznego będącego zadaniem Województwa Wielkopolskiego. Uchwała 377/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 376/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 marca 2022 r. (data wpływu: 14 marca 2022 r.). Uchwała 376/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 375/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Uchwała 375/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 374/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych. Uchwała 374/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 373/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 373/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 372/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor. Uchwała 372/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 371/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. Uchwała 371/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 370/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 309/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN– Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała 370/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 369/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022-2027. Uchwała 369/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 368/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok Uchwała 368/2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 367/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przesłania według właściwości skargi z dnia 27 marca 2022 roku (data wpływu 28 marca 2022 rok). Uchwała 367/2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 366/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. Uchwała 366/2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 365/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.). Uchwała 365/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 364/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 8 marca 2022 r. (data wpływu 9 marca 2022 r.) Uchwała 364/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 363/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Uchwała 363/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 362/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku.” Uchwała 362/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 361/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Uchwała 361/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 360/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Uchwała 360/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 359/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku. Uchwała 359/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 358/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022-2027. Uchwała 358/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 357/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. Uchwała 357/2022 28.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 356/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 stycznia 2022 r. (data wpływu: 11 stycznia 2022 r.). Uchwała 356/2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 355/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie. Uchwała 355/2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 354/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo. Uchwała 354/2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 353/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice. Uchwała 353/2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 352/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę część działki numer 126 w miejscowości Popowo Stare. Uchwała 352/2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 351/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie opłaty targowej. Uchwała 351/2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 350/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Uchwała 350/2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 349/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022-2027. Uchwała 349/2022 25.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 348/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok Uchwała 348/2022 25.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły