Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Uchwała nr 230/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok Uchwała 230/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 229/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 213/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwała 229/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 228/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021-2025 Uchwała 228/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 227/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Przemęt na lata 2021-2023 Uchwała 227/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 226/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019-2035 Uchwała 226/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 225/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowej Wsi przeznaczonej na realizację obiektu infrastruktury technicznej Uchwała 225/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 224/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt Uchwała 224/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 223/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt Uchwała 223/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 222/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 Uchwała 222/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 221/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Uchwała 221/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 220/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 220/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 219/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Uchwała 219/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 218/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Uchwała 218/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 217/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo Uchwała 217/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 Uchwała 216/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 215/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2021 Uchwała 215/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 214/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na rok 2021 Uchwała 214/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 212/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Uchwała 212/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 211/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 211/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 213/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Uchwała 213/2020 26.11.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 210/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/323/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt Uchwała 210/2020 27.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 209/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Uchwała 209/2020 27.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 208/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 208/2020 27.10.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 207/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/120/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Przemęt do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior Uchwała 207/2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 206/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 162/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2020”. Uchwała 206/2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 205/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wieleń Uchwała 205/2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 204/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Starkowo Uchwała 204/2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 203/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Solec Nowy Uchwała 203/2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 202/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Solec Uchwała 202/2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 201/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sokołowice Uchwała 201/2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły