Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 492/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 kwietnia 2023 r. Uchwała 492/2023 24.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 491/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 kwietnia 2023 r. Uchwała 491/2023 24.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 490/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych Uchwała 490/2023 24.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 489/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 489/2023 24.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 488/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 488/2023 24.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 487/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 Gminy Przemęt” Uchwała 487/2023 28.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 486/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/315/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemęt Uchwała 486/2023 28.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 485/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach Uchwała 485/2023 28.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 484/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze Uchwała 484/2023 28.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 483/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 483/2023 28.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 482/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 482/2023 28.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 481/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 stycznia 2023 roku (data wpływu 20 stycznia 2023r.) Uchwała 481/2023 30.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 480/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt Uchwała 480/2023 30.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 479/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo Uchwała 479/2023 30.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 478/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 478/2023 30.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 477/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 477/2023 30.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 476/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Uchwała 476/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 475/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2023 roku” Uchwała 475/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 474/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego Uchwała 474/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 473/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 473/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 472/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2023 roku Uchwała 472/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 471/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 471/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 470/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok Uchwała 470/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Uchwała RS.6220.22.2022 17.02.2023 VII 2014/2018 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 469/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 14/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Uchwała 469/2022 01.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 468/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy Uchwała 468/2023 01.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 467/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 Uchwała 467/2023 01.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 466/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim Uchwała 466/2023 01.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 465/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Uchwała 465/2022 01.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 464/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028 Uchwała 464/2023 01.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły