Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Uchwała nr 158/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wolsztyńskiego pn. ,,Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś” w pasie drogi powiatowej nr 3820P. Uchwała 158/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 157/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 9/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „Obra”. Uchwała 157/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 156/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała 156/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 155/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Uchwała 155/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 154/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024. Uchwała 154/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 153/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 153/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 152/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenieGminy Przemęt. Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 151/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnejo charakterze socjalnym. Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 150/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku. Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 149/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 148/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku.” Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 147/2020 RADY GMINY PRZEMĘTz dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 146/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt. Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 145/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 144/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 143/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego Quercus robur Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 142/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie reprezentowania Gminy Przemęt w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ,,Obra” Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 141/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 140/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 139/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 138/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 137/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy Uchwała 10.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 136/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 135/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 134/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 133/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 132/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Gminy Przemęt Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 131/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 130/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 129/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły