Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Uchwała nr 177/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Uchwała 177/2020 05.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 176/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 176/2020 05.08.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 175/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28.06.2020 r. Uchwała 175/2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 174/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22.05.2020 r. Uchwała 174/2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 173/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś Uchwała 173/2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 172/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osłonin Uchwała 172/2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 171/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko. Uchwała 171/2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 170/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Uchwała 170/2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 169/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 169/2020 23.07.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 168/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Uchwała 168/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 167/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2019 Uchwała 167/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 166/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania Uchwała 166/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 165/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie Uchwała 165/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 164/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Przemęt przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Uchwała 164/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 163/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2020/2021 Uchwała 163/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 162/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu “Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2020” Uchwała 162/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 161/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego Uchwała 161/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 160/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Uchwała 160/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 159/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 159/2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 158/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wolsztyńskiego pn. ,,Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś” w pasie drogi powiatowej nr 3820P. Uchwała 158/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 157/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 9/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „Obra”. Uchwała 157/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 156/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała 156/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 155/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Uchwała 155/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 154/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024. Uchwała 154/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 153/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 153/2020 28.05.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 152/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenieGminy Przemęt. Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 151/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnejo charakterze socjalnym. Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 150/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku. Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 149/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 148/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku.” Uchwała 30.04.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły