Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 143/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego Quercus robur Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 142/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie reprezentowania Gminy Przemęt w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ,,Obra” Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 141/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 140/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 139/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 138/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 137/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy Uchwała 10.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 136/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 135/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 134/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 133/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 132/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Gminy Przemęt Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 131/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 130/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 129/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 128/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 127/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 126/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 125/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przemęt od PKP S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obciążonej służebnością przesyłu położonej w obrębie Nowa Wieś Uchwała 17.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 124/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieleń Uchwała 17.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 123/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2019/2020 Uchwała 17.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 122/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Uchwała 17.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 121/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 17.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 120/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 października 2019 roku Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 119/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 118/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 117/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2019 – 2023 Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 116/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2020 Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 115/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na rok 2020 Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 114/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Uchwała 27.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły