Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 82/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 81/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2018 Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 80/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 79/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 78/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 77/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2019″ Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 76/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 75/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 25.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 74/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/120/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Przemęt do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 73/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 72/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 71/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 70/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 69/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023 Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 68/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 67/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Gminy Przemęt w Spółdzielni Socjalnej ,,Konwalia” Uchwała 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 66/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej ,,Konwalia” Uchwała 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 65/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku. Uchwała 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 64/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zasady korzystania z kąpieliska Gminy Przemęt w Osłoninie Uchwała 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 63/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt Uchwała 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 62/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt Uchwała 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 61/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Uchwała 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 60/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy przemęt na 2019 rok Uchwała 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 59/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2019 roku” Uchwała 28.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 58/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2019r. w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Boszkowo i Charbielin na rzecz Gminy Włoszakowice Uchwała 28.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 57/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Uchwała 28.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 56/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz Uchwała 28.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 55/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej Uchwała 28.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 54/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Uchwała 28.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 53/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, a także określenia granic ich obwodów. Uchwała 28.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły