Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 596/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie porozumienia z Gminą Włoszakowice w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Przemęt opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach przy PL. 21 Października 4. Uchwała 596/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 595/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych. Uchwała 595/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 594/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Spokojnej w miejscowości Nowa Wieś. Uchwała 594/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 593/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Uchwała 593/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 592/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze. Uchwała 592/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 591/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze. Uchwała 591/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 590/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Pana Grzegorza Machoy. Uchwała 590/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 589/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. zmieniająca Uchwałę Nr 552/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu. Uchwała 589/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 588/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 588/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 587/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 587/2024 18.04.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 586/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2024 roku. Uchwała 586/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 585/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemęt do roku 2034. Uchwała 585/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 584/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej. Uchwała 584/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 583/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt. Uchwała 583/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 582/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2024 roku.” Uchwała 582/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 581/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu. Uchwała 581/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 580/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego. Uchwała 580/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 579/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 579/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 578/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 578/2024 14.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 577/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024 – 2028. Uchwała 577/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 576/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomierz. Uchwała 576/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 575/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt. Uchwała 575/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 574/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. Uchwała 574/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 573/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Uchwała 573/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 572/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030. Uchwała 572/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 571/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok. Uchwała 571/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 570/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. Uchwała 570/2024 08.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 569/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Uchwała 569/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 568/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Uchwała 568/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 567/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor. Uchwała 567/2024 15.01.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły