Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 47/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przemęt. Uchwała 04.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 46/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt. Uchwała 04.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 45/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 44/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 43/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 42/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 41/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążenia nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 40/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt nieruchomości położonej w obrębie Wieleń. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 39/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 38/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna LESZNO – REGION” Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 37/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 35/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 34/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt za 2018 r. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 33/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 32/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała 25.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 31/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała 25.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 26/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie. Uchwała 28.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 25/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt. Uchwała 28.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 24/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. Uchwała 28.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 16/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2018 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Uchwała 17.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 10/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 rok Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 15/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt. Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 14/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 13/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 12/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania „ na lata 2019-2023. Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 11/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 9/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „Obra Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 8/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt oraz przedmiot ich działania. Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 7/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 6/2018 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. Uchwała 03.12.2018 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły