Anna Wojciechowska

Główny Specjalista 

Do obowiązków należy:

 1. Opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie i kontroli zewnętrznej
  w jednostkach organizacyjnych Gminy.
 2. Terminowe przeprowadzanie niezależnych i obiektywnych kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w szczególności w zakresie:
  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • realizacji obowiązku opracowania pisemnych procedur wymaganych przepisami prawa
   i ich przestrzegania,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • zarządzania ryzykiem.
 3. Prowadzenie kontroli finansowej obejmującej:
  • przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
   i dokonywania wydatków;
  • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
 4. Kontrola prawidłowości procedur przetargowych dotyczących zamówień publicznych.
 5. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz wytycznymi i standardami zawartymi w komunikatach Ministerstwa Finansów.
 6. Dokumentowanie czynności przeprowadzania kontroli zarządczej oraz opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych.
 7. Opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw ujawnionych w wyniku kontroli.
 8. Przygotowywanie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.
 9. Organizowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w tym koordynowanie prac.
 10. Przygotowywanie procedur oraz innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.
 11. Sprawowanie nadzoru nad skutecznością działania ustalonych systemów kontroli zarządczej.
 12. Zgłaszanie Wójtowi nieprawidłowości i zagrożeń w efektywnym funkcjonowaniu Urzędu
  w wyniku przeprowadzonych analiz i zarządzania ryzykiem.
 13. Współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.
 14. Prowadzenie spraw związanych z kontrolami w podmiotach i z audytem wewnętrznym.
 15. Wykonywanie zadań z zakresu audytu wewnętrznego pod nadzorem Audytora Wewnętrznego tj.:
  • prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do realizowanych celów i zadań, a w szczególności:
   1. dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności
   2. czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności.
  • przedstawianie Wójtowi planu audytu na rok następny oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni.
  • realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego.
  • w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub zmiany oceny ryzyka, realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Wójtem.
  • wykonywanie czynności doradczych na wniosek Wójta lub z własnej inicjatywy.

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 09:00 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 10.06.2024, 14:57 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 518

Rejestr zmian

uaktualniono: 10.06.2024, 14:57 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
uaktualniono: 17.02.2023, 09:59 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
uaktualniono: 23.07.2019, 11:47 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
uaktualniono: 30.05.2019, 12:31 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
uaktualniono: 30.03.2019, 17:34 przez: Liwia Sterna Anna Wojciechowska
utworzono: 19.02.2019, 08:19 przez: Joanna Skrzypczak Anna Wojciechowska