Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

 1. Kierowanie pracą podległych pracowników Wydziału Organizacyjnego, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwa organizacja pracy zapewniająca ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Aktualizowanie i realizowanie zadań w oparciu o Regulamin Pracy, a także opracowywanie projektów aktów prawnych mających wpływ na organizację pracy.
 3. Opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych oraz jego zmian.
 4. Rejestrowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji w zakresie rozpatrywania, analizy i oceny skarg i wniosków zgodnie z rozporządzeniem.
 5. Rejestrowanie i gromadzenie dokumentacji w zakresie składanych petycji.
 6. Obsługa członkostwa Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.
 7. Gromadzenie dokumentacji w zakresie szkoleń, seminariów, konferencji i forum.

 

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Do obowiązków należy:

 1. Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy w Przemęcie i jego zastępcą.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących polityki kadrowej Urzędu Gminy Przemęt, a w szczególności:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem, awansowaniem, nagradzaniem i karaniem oraz nagrodami jubileuszowymi i ekwiwalentami
   za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • przygotowywanie skierowań na badania lekarskie w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne),
  • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • przygotowanie pełnej dokumentacji do ZUS w związku z przejściem pracownika
   na rentę, emeryturę lub inne świadczenie.
 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostek oświatowych.
 4. Przygotowywanie dokumentów w zakresie prac zleconych (umowy cywilno-prawne) zawieranych przez Urząd Gminy/Gminę Przemęt objętych:
  • składką na ubezpieczenie społeczne;
  • bez składki na ubezpieczenie społeczne.
 5. Gromadzenie i prowadzenie dokumentacji w zakresie czasu pracy.
 6. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie urlopów osób zatrudnionych,
  a w szczególności:

  • urlopy wypoczynkowe;
  • urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze;
  • bezpłatne.
 7. Formułowanie wniosków i propozycji dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych w programach specjalnych np.: staże absolwenckie, prace interwencyjne, roboty publiczne lub inne programy.
 8. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich i studentów oraz praktyk absolwenckich, a także programów specjalnych.
 9. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z przepisów bhp. i p.poż., w tym: szkolenia bhp, praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, badania lekarskie i ryzyko zawodowe, a także dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy, w drodze do i z pracy oraz statystycznej karty wypadku przy pracy.
 10. Gromadzenie i prowadzenie dokumentacji w zakresie oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
 11. Nadzór nad wypełnianiem obowiązków wynikających z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 12. Zgłoszenie i wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt.
 13. Prowadzenie dokumentacji związanej z naborem, służbą przygotowawczą i ocenami pracowników oraz opisów stanowisk pracy.
 14. Wdrażanie praktykantów, stażystów nowo zatrudnionych pracowników w system funkcjonowania jednostki.
 15. Prowadzenie dokumentacji w zakresie używania obcych środków transportowych.

Metryczka

wytworzono: 20.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 20.02.2019, 07:54 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 17.02.2023, 10:22 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 445

Rejestr zmian

uaktualniono: 17.02.2023, 10:22 przez: Liwia Sterna Liwia Sterna
uaktualniono: 17.02.2023, 09:18 przez: Liwia Sterna Liwia Sterna
uaktualniono: 17.02.2023, 09:17 przez: Liwia Sterna Liwia Sterna
uaktualniono: 09.06.2021, 08:04 przez: Liwia Sterna Liwia Sterna
uaktualniono: 30.05.2019, 10:46 przez: Liwia Sterna Liwia Sterna
uaktualniono: 30.05.2019, 10:44 przez: Liwia Sterna Liwia Sterna
uaktualniono: 04.03.2019, 20:57 przez: Liwia Sterna Liwia Sterna
utworzono: 20.02.2019, 07:54 przez: Joanna Skrzypczak Liwia Sterna