USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.III Zgłoszenie zgonu osoby

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  1. Pozostały małżonek.
  2. Krewni zstępni.
  3. Krewni wstępni.
  4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.
  5. Powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.
 • Opłaty:

  Brak opłat

 • Tryb odwoławczy:

  Nie występuje

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego)

   

  1. Administratorami są:
   1. Wójt Gmina Przemęt – w zakresie danych przetwarzanych w lokalnej aplikacji wspierającej i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
   2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
   3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmian imion i nazwisk.
  2. Z administratorem:
   1. Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt; e-mail: urzą[email protected]; Nr telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49,
   2. Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]; formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   3. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator:
   1. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:  e-mail [email protected] nr telefonu 728706901, 667941610; pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
   2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
   3. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia zgonu osoby
  5. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów:
   1. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
   2. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  7. Dane z rejestru stanu cywilnego i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie są udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowuje się przez okres:
   1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
   2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu licząc od stycznia kolejnego roku po sporządzeniu aktu stanu cywilnego,
   3. po upływie w/w okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przekazuje się w ciągu dwóch lat do właściwego archiwum państwowego.
  9. Dane osobowe w aktach postępowań administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk przechowuje się przez okres 10 lat licząc od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.
  10. Dane osobowe podane we wnioskach o wydanie :
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  12. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
   1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
   2. kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
  14. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej, ważny paszport.
  3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 5, tel. 656156968

 • Termin załatwienia sprawy:

  Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

  Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenia zgonu nastąpiło w sposób określony w art. 17 – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu.

  Art. 17 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego  – W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

Metryczka

wytworzono: 06.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 06.04.2019, 12:38 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 07:57 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 117

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 07:57 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 13.10.2023, 08:04 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 16.08.2023, 08:54 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 06.07.2023, 08:10 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 17.03.2023, 11:12 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 11.08.2022, 15:17 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 15.07.2022, 11:21 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 30.04.2021, 08:50 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 16.12.2020, 13:46 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 22.05.2020, 08:45 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 19.03.2020, 11:52 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 22.01.2020, 12:43 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 29.04.2019, 11:17 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 29.04.2019, 10:04 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 10.04.2019, 12:14 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
uaktualniono: 06.04.2019, 12:49 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY
utworzono: 06.04.2019, 12:38 przez: Leszek Anglart USC.III ZGŁOSZENIE ZGONU OSOBY