USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.V Odtworzenie lub transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie odtworzenia/transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające odtworzeniu/transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  • 50 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku odtworzenia/transkrypcji aktu na wniosek,
  • 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przemęcie.

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego)

   

  1. Administratorami są:
   1. Wójt Gmina Przemęt – w zakresie danych przetwarzanych w lokalnej aplikacji wspierającej i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
   2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
   3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmian imion i nazwisk.
  2. Z administratorem:
   1. Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt; e-mail: urzą[email protected]; Nr telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49,
   2. Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]; formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   3. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator:
   1. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:  e-mail [email protected] nr telefonu 728706901, 667941610; pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
   2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
   3. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odtworzenia lub transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego.
  5. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów:
   1. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
   2. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  7. Dane z rejestru stanu cywilnego i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie są udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowuje się przez okres:
   1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
   2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu licząc od stycznia kolejnego roku po sporządzeniu aktu stanu cywilnego,
   3. po upływie w/w okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przekazuje się w ciągu dwóch lat do właściwego archiwum państwowego.
  9. Dane osobowe w aktach postępowań administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk przechowuje się przez okres 10 lat licząc od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.
  10. Dane osobowe podane we wnioskach o wydanie :
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  12. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
   1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
   2. kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
  14. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek,
  2. Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz jego urzędowe tłumaczenie dokonane przez konsula polskiego lub tłumacza przysięgłego, albo
  3. Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia
  4. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
  5. Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dokument tożsamości pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 5, tel. 656156968

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie.  Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
  3. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: /ugprzemet/skrytka
 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

  Usc.5

Załączniki

Usc.5

Metryczka

wytworzono: 10.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 10.04.2019, 13:01 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 09:43 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 115

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 09:43 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 13.10.2023, 08:02 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 16.08.2023, 08:52 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 08:03 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 11:04 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 11.08.2022, 15:15 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 15.07.2022, 11:19 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 23.12.2021, 08:30 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 30.04.2021, 08:40 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 25.01.2021, 07:53 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 16.12.2020, 13:45 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 28.07.2020, 11:14 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 19.03.2020, 11:50 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 22.01.2020, 12:33 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 11:18 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 10:44 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 24.04.2019, 12:46 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO
utworzono: 10.04.2019, 13:01 przez: Leszek Anglart USC.V ODTWORZENIE LUB TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO