Inspektor

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

  1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi stanowiącymi mienie  Gminy.
  2.  Prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  3. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości w użyczenie, dzierżawę, najem, trwały zarząd.
  4. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń o  przeznaczeniu terenów w obowiązujących  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  5. Realizacja zadań związanych z:opłatą planistyczną oraz ewidencją aktów notarialnych.
  6. Prowadzenie ewidencji:

-pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych i ich części oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

-zaświadczeń nadzoru urbanistyczno-budowlanego o oddaniu budynków do użytkowania.

7. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o przeniesieniu praw wynikających z decyzji o warunkach zabudowy oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie

wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

Metryczka

wytworzono: 30.05.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 30.05.2019, 12:50 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 18.12.2023, 14:38 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 351

Rejestr zmian

uaktualniono: 18.12.2023, 14:38 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
uaktualniono: 02.07.2021, 14:59 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
uaktualniono: 12.10.2020, 08:27 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
uaktualniono: 02.07.2020, 08:49 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
uaktualniono: 02.07.2020, 08:06 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
uaktualniono: 17.02.2020, 07:41 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
uaktualniono: 11.02.2020, 20:47 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
uaktualniono: 08.08.2019, 07:10 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
uaktualniono: 22.07.2019, 22:10 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek
utworzono: 30.05.2019, 12:50 przez: Liwia Sterna Sylwia Szaranek