Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 3.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych

OR.0050.34.2019                                                                                                                                                                                        Przemęt, 2019.06.28

 

ZARZĄDZENIE NR 34.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 28 czerwca 2019 roku

zmieniające zarządzenie nr 3.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz Uchwały nr XVII/119/15 Rady Gminy w Przemęcie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt. 2 Załącznika nr 1 Kalkulacja czynszu najmu dla poszczególnych sal wiejskich otrzymuje brzmienie:

„ 2. Kalkulacja opłat eksploatacyjnych na podstawie obowiązujących stawek za poszczególne media określonych przez dostawców mediów.

rodzaj kosztów: stawka jednostka miary/rodzaj imprezy
Energia elektryczna 1,00 zł 1 kW
Woda 3,50 zł 1 m3
Ścieki (wywożone wozem asenizacyjnym) 10,00 zł 1 m3
ścieki (kanalizacja sanitarna) 9,57 zł 1 m3
Odpady komunalne (1 pojemnik o pojemności 120l) 38,00 zł wesele
19,00 zł inne imprezy
Ogrzewanie olejowe/węglowe według ceny zakupu 1 l/1kg
Ogrzewanie Sali wiejskiej w miejscowości Bucz 115,03 zł ryczałt za 1 dobę

 

Ogrzewanie Sali wiejskiej w

miejscowości Mochy

161,51 zł – duża sala

80,75 zł – mała sala

 ryczałt za 1 dobę

 

2. Załącznik nr 2 Umowa najmu sali wiejskiej wsi otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się starszemu specjaliście d/s księgowości budżetowej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OP.0050.34.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Gospodarka nieruchomościami

Załączniki

Wzór Klauzuli Informacyjnej UG Przemęt
Załącznik nr 1

Metryczka

wytworzono: 28.06.2019 przez: Iwona Gawron
opublikowano: 09.07.2019, 09:40 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 30

Rejestr zmian