Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji pracy oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.

OR.0050.40.2019

Przemęt, 2019-07-10

ZARZĄDZENIE NR 40.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji pracy oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 57 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę przekazania dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji pracy oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przemęt, a nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki
i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 40.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej,
akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji pracy
oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola

 

Procedura przekazania
dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji pracy oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.

 

1. Ustępujący dyrektor szkoły/przedszkola zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przynajmniej na miesiąc przed przekazaniem szkoły/przedszkola.

2. Po przeprowadzonej inwentaryzacji wyniki inwentaryzacji należy udokumentować oraz wyjaśnić i rozliczyć ewentualne różnice powstałe pomiędzy stanem rzeczowym,
a stanem faktycznym wynikającym z ksiąg rachunkowych.

3. Do obowiązków dyrektora szkoły/przedszkola (zdającego) należy przygotowanie
i przedstawienie w trakcie przekazania szkoły/przedszkola dokumentacji związanej
z prowadzeniem jednostki organizacyjnej obejmującej w szczególności:
1) protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z arkuszami inwentaryzacji,
2) wykazu dokumentacji księgowej,
2) wykazu akt osobowych i dokumentów kadrowych,
3) dokumentacji organizacji pracy szkoły,
4) dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego i informacji
o przeglądach rocznych i okresowych,
5) kluczy od budynku placówki wraz kluczami do alarmu i hasłem,
6) pozostałych kluczy: od pomieszczeń, od sejfu, biurka/biurek, szaf, składnicy akt itp.,
6) programów i danych zawartych na nośnikach informacyjnych,
7) sprzętu komputerowego będącego w dotychczasowym użytkowaniu dyrektora wraz
z wykazem zainstalowanego oprogramowania i hasłem dostępu,
8) inne dokumenty związane z prowadzeniem jednostki a będące w posiadaniu przekazującego.

4. Z czynności przekazania sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy według wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszej procedury.

5. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w 3 egzemplarzach po jednym dla przekazującego dyrektora szkoły/przedszkola, przejmującego dyrektora szkoły/przedszkola oraz organu prowadzącego szkołę/przedszkole.

6. Protokół oraz załączniki do protokołu – po sprawdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym – podpisują dyrektor szkoły zdający, dyrektor szkoły przejmujący, główny księgowy szkoły oraz przedstawiciel organu prowadzącego.

7. Czynności przekazania szkoły – według niniejszej procedury – powinny nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia obowiązków dyrektora szkoły/przedszkola przez dyrektora przekazującego szkołę/przedszkole.

Załącznik nr 1 do procedury przekazania składników majątkowych,
dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych,
dokumentacji dotyczącej organizacji pracy oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci
przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola

Protokół

Zdawczo – odbiorczy dokumentacji jednostki organizacyjnej: ………………………………………………………………………………………….. w ……………………..
spisany………………… w dniu …………………20….r. pomiędzy:
Przekazującym:
Panią/Panem………………………………

Przejmującym:
Panią/ Panem……………………………….
w obecności
1) ………………………………………
2) ………………………………………
3) ………………………………………
w związku z przyjęciem przez Przejmującego czynności dyrektora
………………………………………………………………………….. w……………………………..
Dyrektor Przekazujący przekazuje dyrektorowi Przyjmującemu dokumentację związaną z prowadzeniem jednostki organizacyjnej, obejmującą:
1) protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z arkuszami inwentaryzacji,
2) wykaz dokumentacji księgowej, w tym informację o zobowiązaniach i należności oraz stanie środków finansowych,
2) wykaz akt osobowych i dokumentów kadrowych,
3) wykaz dokumentacji organizacji pracy szkoły,
4) wykaz dokumentacji technicznej, w tym książkę obiektu budowlanego i informację
o przeglądach rocznych i okresowych,
5) klucze od budynku placówki wraz kluczami do alarmu i hasłem,
6) pozostałe klucze: od pomieszczeń, od sejfu, biurka/biurek, szaf, składnicy akt itp.,
6) programy i dane zawarte na nośnikach informacyjnych,
7) sprzęt komputerowy będący w dotychczasowym użytkowaniu dyrektora wraz
z wykazem zainstalowanego oprogramowania i hasła dostępu,
8) wykaz pieczęci
9) inne:
a) ………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół wraz z załącznikami sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,
z których po jednym egzemplarzu otrzymują:
1) dyrektor Przekazujący,
2) dyrektor Przejmujący,
3) Wójt Gminy Przemęt

Podpis Przekazującego                             Podpis Przejmującego

…………………………………………….. ……………………………………………….

Podpis Głównego Księgowego placówki ………………………………………….

Imiona i nazwiska oraz podpisy osób w obecności których nastąpiło przekazanie majątku:
1) ……………………………………….. ……………………………………..
2) ……………………………………….. ………………………………………
3) ……………………………………….. ………………………………………

Oświadczam, że wszelkie czynności związane z przekazaniem jednostki zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym.
Potwierdzam, że jednostka jest organizacyjnie przygotowana do przejęcia i do rozpoczęcia roku szkolnego.

………………………………………………………………………
data i czytelny podpis dyrektora Przekazującego

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.07.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.40.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Protokół Do Zarządzenia Nr 40.2019 Z Dnia 10.07.2019 R. Wójta Gminy Przemęt

Metryczka

wytworzono: 10.07.2019 przez: Joanna Karkowska
opublikowano: 12.07.2019, 12:47 przez: Joanna Karkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 333

Rejestr zmian