Proponowany porządek XVIII Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 27.11.2019, g. 13:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2019 – 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 października 2019 roku.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Uchwala Odplatnosc Za Pobyt W Osrodkach Wsprcia.pdf
Projekt Uchwaly Program Wspolpracy Organizacje Pozarzadowe.pdf
Projekt Uchwala Gm. Prog. Profilaktyki I Rpa Na 2020 Rok.pdf
Projekt Uchwala Prog. Przeciwdz. Narkomanii Na 2020 Rok.pdf
Projekt Uchwaly.pdf
Zalacznik Plan Rozbudowy.pdf
Uchwala Przemet Popowo Stare 2019.11.14.pdf
Uchwala Przemet Popowo Stare Zalacznik Nr 1 2019.11.14.pdf
Uchwala Przemet Popowo Stare Zalacznik Nr 2 2019.11.14.pdf
Uchwala Przemet Popowo Stare Zalacznik Nr 3 2019.11.14.pdf
Uchwala Przemet Poswietno 2019.11.14.pdf
Uchwala Przemet Poswietno Zalacznik Nr 1 2019.11.14.pdf
Uchwala Przemet Poswietno Zalacznik Nr 2 2019.11.14.pdf
Uchwala Przemet Poswietno Zalacznik Nr 3 2019.11.14.pdf

Metryczka

wytworzono: 21.11.2019 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 22.11.2019, 15:44 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 49

Rejestr zmian

utworzono: 22.11.2019, 15:44 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XVIII Sesji Rady Gminy Przemęt