Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz w związku z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ,

 

     Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Mochy oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.  Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach 7:30-15:30.

Wójt Gminy Przemęt informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych ulega zawieszeniu na ten okres. W związku z powyższym, bieg terminu procesowego w postępowaniu administracyjnym nastąpi po ustaniu okresu zawieszenia postępowań adm. z uwagi na COVID, co oznacza, że termin 14 dni od publicznego ogłoszenia oraz 7 dni na zapoznanie się z dokumentacją, liczony będzie od ustania okresu zawieszonych postępowań.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.05.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.18.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Postanowienia RN.6220.18.2019 WCAG
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Postanowienia RN.6220.18.2019

Metryczka

wytworzono: 07.05.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 07.05.2020, 13:04 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 13

Rejestr zmian