Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wezwaniu pełnomocnika do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 15 lutego 2022 r., znak: WOO-II.4220.352.2021.JS.4 zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 21 lutego 2022 r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia przedmiotowych informacji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Osłonin, na tablicy ogłoszeń wsi Radomierz, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):21.02.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.31.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.31.2021
Obwieszczenie RS.6220.31.2021 Wcag

Metryczka

wytworzono: 21.02.2022 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 21.02.2022, 12:17 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 15

Rejestr zmian