Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch budynków letniskowych oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce 605 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej kpa, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch budynków letniskowych oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce 605 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

            W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie: Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON-NS.9011.5.8.2022 z dnia 23 marca 2022 r. (data wpływu: 24.03.2022 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4220.50.2022.BR.1 z dnia 28 marca 2022 r. (data wpływu: 28.03.2022 r.) oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze znak: WR.ZZŚ.7.435.57.2022.MLW  RKW-2022-941 z dnia 25 marca 2022 (data wpływu: 31.03.2022 r.) o braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 kpa wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 4 maja 2022 r., z uwagi na konieczność zachowania procedury wydawania decyzji administracyjnej tj. zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji oraz możliwości zapoznania się stron postępowania z dokumentacją sprawy zgodnie z przepisami kpa.

             Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):04.04.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.2.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zawiadomienie I Nowy Termin RS.6220.2.2022 WCAG
Zawiadomienie I Nowy Termin Skan

Metryczka

wytworzono: 04.04.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 04.04.2022, 11:51 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian