Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 18 października 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Biskupice.

W dniu 19 października 2022 r. treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://przemet.com na okres 14 dni.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.10.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.4.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat O Decyzji Skan
Komunikat O Wyd. Decyzji WCAG
Decyzja Skan.anonymised

Metryczka

wytworzono: 18.10.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 18.10.2022, 12:55 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 23

Rejestr zmian