Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych

OR.0050.8.2021                                                                                                                                                                                                                                                        Przemęt, 26 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                         ZARZĄDZENIE NR  8.2021

                                                                                                                                         WÓJTA GMINY PRZEMĘT

                                                                                                                                       z dnia 26 stycznia 2021 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ), oraz §3 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr 223/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§  1.1. Ustala się czynsz najmu za korzystanie z sal wiejskich, obejmujący opłatę stałą oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z obowiązujących stawek za poszczególne media określone przez dostawców tych mediów.

 1. Kalkulacja czynszu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Stawki określone w zarządzeniu zawierają podatek VAT.

4.Czynsz najmu uiszcza się po zakończeniu wynajmu na rachunek bankowy wskazany   w umowie  w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

§2.1. Wyznacza się opiekunów sal wiejskich w osobach sołtysów poszczególnych wsi.

 1. Opiekun sali współpracuje z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi.
 2. Sołtys udostępnia salę wiejską zgodnie z prowadzonym przez siebie rejestrem.
 3. Każdorazowo opiekun sali zostaje powiadomiony o zmianach czynszu najmu.

§3.1. Podstawą wynajęcia sal wiejskich jest złożenie wniosku o wynajęcie, który zawiera:

1) imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu osoby wynajmującej,

2) rodzaj imprezy, na którą wynajmowana jest sala wiejska,

3) datę i planowany czas korzystania z sali wiejskiej,

4) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących

wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia sali wiejskiej.

 1. Wzór wniosku o wynajęcie sali wiejskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wynajem sali wiejskiej następuje  na  podstawie  umowy  najmu sali wiejskiej, której wzór

stanowi  załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 1. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego do umowy najmu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 2. W przypadku nieodpłatnego  udostępnienia  sali wiejskiej zostanie zawarta  umowa użyczenia, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego do umowy użyczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 4. Przekazanie i odbiór sali wiejskiej następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-  odbiorczego. W protokole zdawczo-odbiorczym strony sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń       i wyposażenia, spisują stany liczników wody, energii elektrycznej oraz ilość zużytego opału.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Wydziału Finansów i Budżetu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała: Katarzyna Rosolska

 

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2021
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):26.01.2021
 • Nr aktu prawnego:8.2021
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt Z Dn. 26.01.2022r.
Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt Z Dn. 26.01.2022r.

Metryczka

wytworzono: 26.01.2021 przez: Katarzyna Rosolska
opublikowano: 21.10.2022, 10:31 przez: Alicja Bauta
zmodyfikowano: 21.10.2022, 11:58 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian