Proponowany porządek LVIII Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 29.11.2022, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przemęt za rok szkolny 2021/2022.
 8. Przedstawienie zestawienia wydatków na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Przemęt w latach 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barchlin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bucz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Informacja O Realizacji Zadan Oswiatowych 2021 2022 Pdf.pdf
Uchwala Przemet Biskupice 2022.11.15 Z Zalacznikami.pdf
Projekt Uchwaly .pdf
Uchwala Ulica Ogrodowa Barchlin Z Napisem.pdf
Uchwala Ulice W Buczu Z Napisem.pdf
Uchwala Rady Gminy Zaliczenie Akacjowej W Kaszczorze Do Kat. Drogi Gminnej.pdf
Zal. Nr 1 Mapa Epson 41.pdf
Projekt Uchwaly Ustalenie Stawki Za 1 Km Przebiegu Pojazdu.pdf
Projekt Uchwaly Zmiana Uchwaly Dot. Wysokosci Stawek Dodatkow Dla Nauczycieli.pdf
Tresc Uchwaly.pdf
Tresc Uzasadnienia.pdf
Program Wspolpracy Gminy Przemet Na 2023.pdf
Uchwala Zmieniajaca Koszt Uslugi Opiekunczej2022.pdf

Metryczka

wytworzono: 23.11.2022 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 23.11.2022, 15:08 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 26

Rejestr zmian

utworzono: 23.11.2022, 15:08 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek LVIII Sesji Rady Gminy Przemęt